Aktualności

 

Browar Lwówek charakteryzuje się całkowicie naturalnymi procesami produkcji piwa. Rzadko już spotykana otwarta fermentacja oraz zachowanie tradycyjnych receptur zapewniają wyjątkowy smak i aromat naszych piw.

Konkurs paragonowy

konkurs paragonowy

Zapraszamy do udziału w konkursie paragonowym. Do wygrania bony o sporej wartości do wykorzystania w naszym sklepie internetowym bądź stacjonarnym. Poniżej regulamin i szczegóły konkursu.

KONKURS PARAGONOWY „LWÓWEK SMAKUJE”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Paragonowego „Lwówek Smakuje” jest Browar Lwówek (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Lwówku Śląskim / ulica Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie. NIP: 524267819, KRS 0000330597, REGON: 141817105.
  1. W przypadku pytań dotyczących Browaru Lwówek oraz jego produktów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 75 643-18-80
 2. Konkurs trwa od 02 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (w tych dniach musi zostać wystawiony paragon).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym lub niestacjonarnym.  
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy pieniężną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 • 2. Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział pełnoletnie osoby fizyczne, które w chwili zakupu miały ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 • 3. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania

zwycięzców

 1. Udział w konkursie polega na zbieraniu paragonów fiskalnych, z datą od 02 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, które potwierdzają zakup marek piwa Browaru Lwówek, wymienionych w pkt.6 niniejszego regulaminu.
 2. Za paragon uznaje się wydruk z kasy fiskalnej w żaden sposób nie uszkodzony i nie zmodyfikowany, gdzie istnieje możliwość odczytania daty wydruku, miejsc zakupu i numeru paragonu.
 3. Zgłoszenie w konkursie polega na przesłaniu zgromadzonych paragonów (oryginałów) na adres Organizatora do 15 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do siedziby organizatora) z dopiskiem „Konkurs Paragonowy” (adres w § 1 pkt. 1).
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną kopertę (jedno zgłoszenie). W przypadku nadesłania większej liczby kopert przez tą samą osobę, w konkursie weźmie udział ta koperta (zgłoszenie), która wpłynie do siedziby organizatora najpóźniej, z zastrzeżeniem pkt 3.
 5. W kopercie należy umieścić dodatkową kartkę, z danymi kontaktowymi: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. Brak tych danych spowoduje niedopuszczenie uczestnika do konkursu.
 6. W konkursie brane są pod uwagę następujące marki piwa, w butelkach 500 ml:
  1. Lwówek Książęce
  2. Lwówek Wrocławskie
  3. Lwówek Ratuszowy
  4. Lwówek Pszeniczny
  5. Lwówek Malinowe
  6. Lwówek Porter
  7. Lwówek Jankes
  8. Lwówek Achtung Russia
  9. Ciechan Wyborne
  10. Ciechan Lagerowe
  11. Ciechan Aipa
  12. Ciechan Shandy
  13. Ciechan Słodowe
  14. Ciechan Porter Bałtycki
  15. Ciechan Porter Chocolate
  16. Ciechan Porter Whisky Barrel Aged,
  17. Ciechan Miodowe
  18. Ciechan Malinowe
  19. Ciechan 0,0%
  20. Ciechan Krzepiak: Jabłko-Mięta, Ogórek-Ananas, Gruszka-Czarny, Bez-Limonka, Róża-Malina-Czarna Porzeczka.
  21. Whisky Jakubiak
  22. Likier Porterówka

W konkursie można sumować piwa marek Browar Lwówek i Browar Ciechan, ale organizatorem nadal jest Browar Lwówek. Można dokonywać również zakupów w sklepie Ciechana www.piwo-online.pl do każdego zakupu dołączany jest paragon.

 1. Nagrodzonych zostanie 10 uczestników konkursu, którzy nadeślą paragony na najwyższą kwotę za zakupy piw wymienionych w pkt. 6. O zajętym miejscu zdecyduje ogólna wartość (suma zł) zakupu piw wymienionych w pkt. 6 ze wszystkich nadesłanych ze zgłoszeniem przez danego uczestnika paragonów.
 2. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia do konkursu określonego w pkt 3 Organizator przygotuje listę rankingową opartą na zsumowaniu wartości paragonów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osób, które zostaną nagrodzone w Konkursie Paragonowym „Lwówek Smakuje” (tj. imię, nazwisko oraz miejscowość) na stronie internetowej: https://www.browarlwowek.pl/ oraz na oficjalnym profilu Browaru Lwówek na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/browarlwowek czy Instagramie. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01 maja 2023 roku o godz. 20.00
 4. Poza ogłoszeniem wyników na stronie internetowej Organizatora, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w formie telefonicznej lub listownej do dnia 05 maja 2023 roku.
 5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Prezesa Browar Lwówek Sp. o.o. trzyosobowa Komisja Konkursowa.
 6. Zgłaszając się do konkursu poprzez wysłanie paragonów, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 7. Zgłaszając się do konkursu poprzez wysłanie paragonów, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i zgodę na publikację danych uczestnika w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości na stronie internetowej: https://www.browarlwowek.pl/ oraz na oficjalnym profilu Browaru Lwówek na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/browarlwowek czy Instagramie.
 • 4. Postępowanie Reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu tj. od dnia ogłoszenia wyników. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Organizatora. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 • 5. Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są bony upoważniające do zakupu produktów w sklepie internetowym Organizatora:
 2. a) za I MIEJSCE: BON o wartości 1000 zł, gdzie 600 zł do wykorzystania na wejście 20 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 400 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym;
 3. b) za II MIEJSCE: BON o wartości 700 zł, gdzie 450 zł do wykorzystania na wejście 15 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 250 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym;
 4. c) za III MIEJSCE: BON o wartości 500 zł, gdzie 300 zł do wykorzystania na wejście 10 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 200 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym;
 5. d) za MIEJSCA od IV- do X: BON o wartości 100 zł do wykorzystania na wejście 2 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 40 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym.
 6. Nagrody zostaną przygotowane do dnia 01 maja 2023 r.
 7. Wręczenie Nagród odbędzie się na terenie Browaru Lwówek w umówionym dniu przez Zwycięzcę i Organizatora. Wydanie nagrody nastąpi po okazaniu przez uczestnika dowodu osobistego, na podstawie którego będzie można zweryfikować dane osobowe uczestnika, jak i jego wiek.
 8. Bony są ważne do 31.12.2023 r. i mogą być wykorzystane w tym terminie. Wygrane bony można wykorzystywać umawiając się pod adresem wskazanym w § 1 pkt. 1 z obsługą Browaru Lwówek. Wejście do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa jest możliwy tylko dla osób pełnoletnich, które w dniu zwiedzania Browaru ukończyły 18 lat. Bon na zakupy w sklepie firmowym upoważnia do wielokrotnych zakupów aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zakupy w sklepie.
 9. Nieodebraną nagrodę, zgodnie z ust. 3, uczestnik może odebrać nie później niż terminie 1 miesiąca od ogłoszenia tj. do końca maja 2023 roku r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora.
 10. Laureaci Konkursu nie będą mieli prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 11. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 12. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nagrodami zdobytymi w konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna zwycięzcom konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej  wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,11%  wartości nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej  nagrody pieniężnej. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na  jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w konkursie. Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy  należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać płatnikowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków. Podatek pobierany jest z wysokości każdej nagrody.
 13. W przypadku nadesłania przez Uczestników paragonów na tę samą wartość (suma zł, do dwóch miejsc po przecinku) za zakupu piw wymienionych w § 3 pkt 6 przewidziane są miejsca ex aequo.
 • 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Browar Lwówek Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją Konkursu. Zgoda taka może zostać w każdym czasie odwołana przez Uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 3. Administrator danych osobowych informuje, że:
 4. a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez organizatora, jako administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, w tym ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. konkursu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu,
 5. b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 6. c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
 7. d) uczestnikowi przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora,

 1. e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora konkursu: wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
 3. g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 4. h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00- 15:00, a także na stronie internetowej: https://www.browarlwowek.pl/ oraz na oficjalnym profilu Browaru Lwówek na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/browarlwowek.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, a jego ewentualne użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.
 4. Instagram, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Regulamin w trakcie trwania może ulec zmianie.

Pobierz regulamin Regulamin_konkursu_paragonowego_Lwówek_Smakuje.pdf

 

Polecamy

polecamy muzeum   

Browar Lwówek

Traugutta 7, Lwówek Śląski
dolnośląskie, 59-600
tel. 75-643-18-80

Newsletter

Śledź nas

© 2013 - Browar Lwówek 1209 | Realizacja Sensorama - Strony Joomla