Aktualności

 

Browar Lwówek charakteryzuje się całkowicie naturalnymi procesami produkcji piwa. Rzadko już spotykana otwarta fermentacja oraz zachowanie tradycyjnych receptur zapewniają wyjątkowy smak i aromat naszych piw.

Konkurs paragonowy

konkurs paragonowy

Zapraszamy do udziału w konkursie paragonowym. Do wygrania bony o sporej wartości do wykorzystania w naszym sklepie internetowym bądź stacjonarnym. Poniżej regulamin i szczegóły konkursu.

 

KONKURS PARAGONOWY „LWÓWEK SMAKUJE”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Paragonowego „Lwówek Smakuje” jest Browar Lwówek (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Lwówku Śląskim / ulica Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie. NIP: 524267819, KRS 0000330597, REGON: 141817105.
  1. W przypadku pytań dotyczących Browaru Lwówek oraz jego produktów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 75 643-18-80
 2. Konkurs trwa od 02 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (w tych dniach musi zostać wystawiony paragon).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym lub niestacjonarnym.  
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy pieniężną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 • 2. Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział pełnoletnie osoby fizyczne, które w chwili zakupu miały ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 • 3. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania

zwycięzców

 1. Udział w konkursie polega na zbieraniu paragonów fiskalnych, z datą od 02 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, które potwierdzają zakup marek piwa Browaru Lwówek, wymienionych w pkt.6 niniejszego regulaminu.
 2. Za paragon uznaje się wydruk z kasy fiskalnej w żaden sposób nie uszkodzony i nie zmodyfikowany, gdzie istnieje możliwość odczytania daty wydruku, miejsc zakupu i numeru paragonu.
 3. Zgłoszenie w konkursie polega na przesłaniu zgromadzonych paragonów (oryginałów) na adres Organizatora do 15 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do siedziby organizatora) z dopiskiem „Konkurs Paragonowy” (adres w § 1 pkt. 1).
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną kopertę (jedno zgłoszenie). W przypadku nadesłania większej liczby kopert przez tą samą osobę, w konkursie weźmie udział ta koperta (zgłoszenie), która wpłynie do siedziby organizatora najpóźniej, z zastrzeżeniem pkt 3.
 5. W kopercie należy umieścić dodatkową kartkę, z danymi kontaktowymi: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. Brak tych danych spowoduje niedopuszczenie uczestnika do konkursu.
 6. W konkursie brane są pod uwagę następujące marki piwa, w butelkach 500 ml:
  1. Lwówek Książęce
  2. Lwówek Wrocławskie
  3. Lwówek Ratuszowy
  4. Lwówek Pszeniczny
  5. Lwówek Malinowe
  6. Lwówek Porter
  7. Lwówek Jankes
  8. Lwówek Achtung Russia
  9. Ciechan Wyborne
  10. Ciechan Lagerowe
  11. Ciechan Aipa
  12. Ciechan Shandy
  13. Ciechan Słodowe
  14. Ciechan Porter Bałtycki
  15. Ciechan Porter Chocolate
  16. Ciechan Porter Whisky Barrel Aged,
  17. Ciechan Miodowe
  18. Ciechan Malinowe
  19. Ciechan 0,0%
  20. Ciechan Krzepiak: Jabłko-Mięta, Ogórek-Ananas, Gruszka-Czarny, Bez-Limonka, Róża-Malina-Czarna Porzeczka.
  21. Whisky Jakubiak
  22. Likier Porterówka

W konkursie można sumować piwa marek Browar Lwówek i Browar Ciechan, ale organizatorem nadal jest Browar Lwówek. Można dokonywać również zakupów w sklepie Ciechana www.piwo-online.pl do każdego zakupu dołączany jest paragon.

 1. Nagrodzonych zostanie 10 uczestników konkursu, którzy nadeślą paragony na najwyższą kwotę za zakupy piw wymienionych w pkt. 6. O zajętym miejscu zdecyduje ogólna wartość (suma zł) zakupu piw wymienionych w pkt. 6 ze wszystkich nadesłanych ze zgłoszeniem przez danego uczestnika paragonów.
 2. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia do konkursu określonego w pkt 3 Organizator przygotuje listę rankingową opartą na zsumowaniu wartości paragonów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osób, które zostaną nagrodzone w Konkursie Paragonowym „Lwówek Smakuje” (tj. imię, nazwisko oraz miejscowość) na stronie internetowej: https://www.browarlwowek.pl/ oraz na oficjalnym profilu Browaru Lwówek na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/browarlwowek czy Instagramie. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01 maja 2023 roku o godz. 20.00
 4. Poza ogłoszeniem wyników na stronie internetowej Organizatora, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w formie telefonicznej lub listownej do dnia 05 maja 2023 roku.
 5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Prezesa Browar Lwówek Sp. o.o. trzyosobowa Komisja Konkursowa.
 6. Zgłaszając się do konkursu poprzez wysłanie paragonów, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 7. Zgłaszając się do konkursu poprzez wysłanie paragonów, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i zgodę na publikację danych uczestnika w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości na stronie internetowej: https://www.browarlwowek.pl/ oraz na oficjalnym profilu Browaru Lwówek na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/browarlwowek czy Instagramie.
 • 4. Postępowanie Reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu tj. od dnia ogłoszenia wyników. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Organizatora. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 • 5. Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są bony upoważniające do zakupu produktów w sklepie internetowym Organizatora:
 2. a) za I MIEJSCE: BON o wartości 1000 zł, gdzie 600 zł do wykorzystania na wejście 20 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 400 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym;
 3. b) za II MIEJSCE: BON o wartości 700 zł, gdzie 450 zł do wykorzystania na wejście 15 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 250 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym;
 4. c) za III MIEJSCE: BON o wartości 500 zł, gdzie 300 zł do wykorzystania na wejście 10 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 200 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym;
 5. d) za MIEJSCA od IV- do X: BON o wartości 100 zł do wykorzystania na wejście 2 osób do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa, a 40 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie firmowym stacjonarnym.
 6. Nagrody zostaną przygotowane do dnia 01 maja 2023 r.
 7. Wręczenie Nagród odbędzie się na terenie Browaru Lwówek w umówionym dniu przez Zwycięzcę i Organizatora. Wydanie nagrody nastąpi po okazaniu przez uczestnika dowodu osobistego, na podstawie którego będzie można zweryfikować dane osobowe uczestnika, jak i jego wiek.
 8. Bony są ważne do 31.12.2023 r. i mogą być wykorzystane w tym terminie. Wygrane bony można wykorzystywać umawiając się pod adresem wskazanym w § 1 pkt. 1 z obsługą Browaru Lwówek. Wejście do Muzeum Browaru Lwówek wraz ze zwiedzaniem i degustacją piwa jest możliwy tylko dla osób pełnoletnich, które w dniu zwiedzania Browaru ukończyły 18 lat. Bon na zakupy w sklepie firmowym upoważnia do wielokrotnych zakupów aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zakupy w sklepie.
 9. Nieodebraną nagrodę, zgodnie z ust. 3, uczestnik może odebrać nie później niż terminie 1 miesiąca od ogłoszenia tj. do końca maja 2023 roku r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora.
 10. Laureaci Konkursu nie będą mieli prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 11. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 12. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nagrodami zdobytymi w konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna zwycięzcom konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej  wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,11%  wartości nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej  nagrody pieniężnej. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na  jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w konkursie. Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy  należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać płatnikowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków. Podatek pobierany jest z wysokości każdej nagrody.
 13. W przypadku nadesłania przez Uczestników paragonów na tę samą wartość (suma zł, do dwóch miejsc po przecinku) za zakupu piw wymienionych w § 3 pkt 6 przewidziane są miejsca ex aequo.
 • 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Browar Lwówek Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją Konkursu. Zgoda taka może zostać w każdym czasie odwołana przez Uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 3. Administrator danych osobowych informuje, że:
 4. a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez organizatora, jako administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, w tym ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. konkursu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu,
 5. b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 6. c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
 7. d) uczestnikowi przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora,

 1. e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora konkursu: wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
 3. g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 4. h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00- 15:00, a także na stronie internetowej: https://www.browarlwowek.pl/ oraz na oficjalnym profilu Browaru Lwówek na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/browarlwowek.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, a jego ewentualne użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.
 4. Instagram, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Regulamin w trakcie trwania może ulec zmianie.

Pobierz regulamin Regulamin_konkursu_paragonowego_Lwówek_Smakuje.pdf

 

Nasze piwa na stacjach Orlen w całej Polsce

ORLEN

Aktualizacja, od teraz jestesmy na stacjach Olen w całej Polsce, poniżej, aktualna lista stacji. Zapraszamy. Można również zadzwonić i sprawdzić czy na danej stacji jest aktualnie nasze piwo. 

24256 _ _ _ _
Gdzie cztery ostatnie cyfry to numer stacji.
Np. stacja 0280 to numer 242560280; Stacja 4417 z Kwidzynia ma numer 242564417STACJA MIASTO KOD POCZTOWY ULICA NUMER
4207 ORLEN  - Agatówka Agatówka 37-464 Centralna 38
4001 ORLEN - Aleksandrowice Aleksandrowice 32-084 A4 130
4404 ORLEN - Otłoczyn Aleksandrów Kujawski 87-700 Autostrada A1 bn
4029 ORLEN - Aleksandrów Łódz Aleksandrów Łódzki 95-070 Konstantynowska 17
1408 ORLEN - Aleksandrówka Aleksandrówka 26-900   bn
0427 ORLEN - Alwernia Alwernia 32-566 Mickiewicza 1
0414 ORLEN - Augustów Augustów 16-300 Wojska Polskiego 52
0971 ORLEN - Babigoszcz Babigoszcz 72-122 Trasa A-3 22
4429 ORLEN- Babimost Babimost 66-110 Kargowska bn
4402 ORLEN - Baranów Południe Baranów 96-314 Baranów Południe bn
4403 ORLEN - Baranów Północ A2 Baranów 96-314 Baranów Północ A2 bn
1065 ORLEN - Barcin Barcin 88-190 Polna 1
0635 ORLEN - Barczewo Barczewo 10-010 Wojska Polskiego 40
0620 ORLEN - Barlinek Barlinek 74-320 Gorzowska 10
0154 ORLEN - Barnisław Barnisław 72-001   bn
1461 ORLEN - Barnisław Barnisław 72-001 Autostrada bn
4305 ORLEN - Bartoszyce Bartoszyce 11-200 Kętrzyńska 37 A
4199 ORLEN - Barwinek Barwinek 38-454   bn
4205 BLISKA - Bedlno Bedlno 99-311 Pniewo 63a
0784 BLISKA - Bełchatów Bełchatów 97-400 Nowy Świat 3
4332 BLISKA - Bełchatów Bełchatów 97-400 Armii Krajowej 6
4373 ORLEN - Bełchatów Bełchatów 97-400 Włókniarzy 1
4263 ORLEN - Będzin Będzin 42-500 Czeladzka 39
4282 ORLEN - Będzino Będzino 76-037 Będzino 87
0789 ORLEN - Biała Biała 48-210 Prudnicka 16
0284 ORLEN - Biała Podlaska Biała Podlaska 21-500 Zamkowa 2
0937 ORLEN - Biała Podlaska Biała Podlaska 21-500 Janowska 73
0616 ORLEN - Białobrzegi Białobrzegi 26-800 Krakowska 88
4079 ORLEN - Białogard Białogard 78-200 Szosa Połczyńska 1 A
4432 ORLEN - Biały Bór Biały Bór 78-425 Żymierskiego 7
0185 ORLEN - Białystok Białystok 15-667 Sikorskiego 35
0695 ORLEN - Białystok Białystok 15-554 Baranowicka 42
0757 ORLEN - Białystok Białystok 15-874 Dąbrowskiego bn
0908 ORLEN - Białystok Białystok 15-950 1000-Lecia PP bn
1419 ORLEN - Białystok Białystok 15-567 Ks.Suchowolca bn
1422 ORLEN - Białystok Białystok 15-601 Kawaleryjska bn
4333 ORLEN - Białystok Białystok 15-807 Jesionowa 1
4438 ORLEN - Białystok Białystok 15-397 Kopernika 60
0137 ORLEN - Biecz Biecz 38-340 Przedmieście Dolne 2
0644 ORLEN - Bielany Wrocławskie Bielany Wrocławskie 55-075 Autostrada bn
0876 ORLEN - Bielany Wrocławskie Bielany Wrocławskie 55-075 Autostrada bn
4135 ORLEN - Bielawa Bielawa 58-260 Sikorskiego 21
0319 ORLEN - Bielsk Bielsk 09-230 Płocka 35
0690 ORLEN - Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski 17-100 Brańska bn
4076 ORLEN - Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski 17-100 3 Maja 24
0134 ORLEN - Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-300 Górska 2
0236 ORLEN - Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-300 Warszawska 357
1318 ORLEN - Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-300 Bystrzańska 96
1379 ORLEN Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-300 Cieszyńska 491
4031 ORLEN - Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-300 Żywiecka 88
4222 ORLEN - Biertowice Biertowice 32-440 Biertowice 221
0321 BLISKA - Bieruń Bieruń 43-150 Oświęcimska 422
0766 ORLEN - Bierutów Bierutów 56-420 Wrocławska 68
1441 ORLEN - Biłgoraj Biłgoraj 23-400 Janowska 9
0392 ORLEN - Bircza Bircza 37-740 Stara Bircza 123
0443 ORLEN - Biskupiec Biskupiec 11-300 Mickiewicza 4
0521 ORLEN - Błaszki Błaszki 98-235 Pl.Niepodległości 1
0703 ORLEN - Błonie Błonie 05-870 Sochaczewska bn
0870 ORLEN - Bobolice Bobolice 76-020 Koszalińska bn
0234 ORLEN - Bochnia Bochnia 32-700 Brzeska 42
4357 ORLEN - Reczyn Bodzanów 09-470 Nowy Reczyn 16
0092 ORLEN - Bodzanów Bodzanów, Chodkowo Działki 09-470 Wyszogrodzka 19
0806 ORLEN - Bodzentyn Bodzentyn 26-010 Suchedniowska 73
0735 ORLEN - Bogatynia Bogatynia 59-920 Daszyńskiego bn
1119 ORLEN - Bogdaniec Bogdaniec 66-450 Mickiewicza bn
0112 ORLEN - Boguszyn Boguszyn 57-300 Boguszyn bn
0580 BLISKA - Bolesław Bolesław 32-329 Główna 67
0125 ORLEN - Bolesławiec Bolesławiec 59-700 1000-lecia 32
0168 ORLEN - Bolesławiec Bolesławiec 59-700 Zgorzelecka 24
4275 ORLEN - Bolków Bolków 59-420 Wysokogórska 12
0895 ORLEN - Braniewo Braniewo 14-500 Elbląska 26
0691 ORLEN - Brańsk Brańsk 17-120 Armii Krajowej bn
0229 ORLEN - Brodnica Brodnica 87-100 18-go Stycznia 1
1067 ORLEN - Brodnica Brodnica 87-300 Sikorskiego bn
0548 ORLEN - Brusy Brusy 89-632 Gdańska 1B
0250 ORLEN - Brzeg Brzeg 49-300 Karola Szymanowskiego 15
4266 ORLEN - Brzeg Brzeg 49-300 Łokietka 4
0980 ORLEN - Brzeg Dolny Brzeg Dolny 56-120 Dębowa 1
1214 ORLEN - Brzegi Brzegi 28-305 Sobków 139
0516 ORLEN - Brzesko Brzesko 32-851 Jadowniki ,ul.Krakowska 5
4405 ORLEN - Machnacz Południe Brześć Kujawski 87-880 Wieniec, ul. Ks. Romana J 40
4197 ORLEN - Brzezie Brzezie 32-014 DK E-40 376
0409 ORLEN - Brzeziny Brzeziny 95-060 Kościuszki 16
1373 ORLEN - Brzeziny Brzeziny 62-874 Generała Zajączka 4
1453 ORLEN - Brzozów Brzozów 36-200 Rzeszowska 4
1152 ORLEN - Budzyń Budzyń 64-840 Leśna 16
0107 ORLEN - Busko Zdrój Busko-Zdrój 28-100 Wojska Polskiego 36
4231 ORLEN - Bychawa Bychawa 23-100 11 Listopada 15
0828 ORLEN - Byczyna Byczyna 46-220 Kluczborska 12
0006 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-315 Szubińska 30a
0020 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-029 Bernardyńska 9
0490 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-429 Grunwaldzka 181
0651 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-031 Kujawska 71
0657 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-674 Gdańska 240
0914 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-140 Al. Jana Pawła II 131
1071 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-790 Fordońska 419
1495 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-438 Grunwaldzka 293
1497 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-028 Wyszyńskiego 29
1498 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-792 Pelplińska 7
4151 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-429 Grunwaldzka 142
4217 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-674 Gdańska 252
4397 ORLEN - Bydgoszcz Bydgoszcz 85-894 Nowotoruńska 26
0282 ORLEN - Bytom Bytom 41-910 Chorzowska 90
0505 BLISKA - Bytom Bytom 41-902 Kolejowa 20
1125 BLISKA - Bytom Odrzański Bytom Odrzański 67-115 Kożuchowska bn
0139 ORLEN - Bytów Bytów 77-100 Gdańska 65
4313 ORLEN - Bytów Bytów 77-100 Lęborska 37
1006 ORLEN - Chałupki Chałupki 47-460 Bogumińska 254
1437 ORLEN - Chełm Chełm 22-100 Armii Krajowej 5
0165 ORLEN - Chełmno Chełmno 86-200 Łunawska 3
0252 ORLEN - Chełmża Chełmża 87-140 Ch.Przedmieście 2
4321 ORLEN - Chmielnik Chmielnik 26-020 Kielecka 55
0878 ORLEN - Chocianów Chocianów 59-310 Żeromskiego 2A
1369 ORLEN - Chocz Chocz 63-313 Pleszewska 1
0326 ORLEN - Chodzież Chodzież 64-800 Ujska bn
0621 ORLEN - Chojna Chojna 74-500 Jagiellońska 41
0838 ORLEN - Chojnice Chojnice 89-600 Gdańska 66
0761 ORLEN - Chorzele Chorzele 06-330 Grunwaldzka 21
0404 ORLEN - Chorzów Chorzów 41-500 Katowicka 144a
1270 ORLEN -Chorzów Chorzów 41-500 Żołnierzy Września 6
0401 ORLEN - Choszczno Choszczno 73-200 Boh. Warszawy 19
4202 BLISKA - Choszczówka Stoj Choszczówka Stojecka 05-300 Warszawska 19
0417 ORLEN - Chrzanów Chrzanów 32-500 Podwale 35
0874 ORLEN - Ciechanowiec Ciechanowiec 18-230 Kościuszki 3
0348 ORLEN - Ciechanów Ciechanów 06-400 Sońska 4
4377 ORLEN - Ciechanów Ciechanów 06-400 Płocka 35
4347 ORLEN - Ciechocinek Ciechocinek 87-720 Kopernika 56
4363 ORLEN - Elizówka Ciecierzyn 21-003 Elizówka 65
0013 ORLEN - Cieszyn Cieszyn 43-400 Filasiewicza 2
4024 ORLEN - Cieszyn Cieszyn 43-400 Stawowa 58
1114 ORLEN - Cybinka Cybinka 66-630 Słubicka 54
0930 ORLEN - Czaplinek Czaplinek 78-550 Drahimska 59
0161 ORLEN - Czarna Białostocka Czarna Białostocka 16-020 Białostocka 12
1021 ORLEN - Czarne Czarne 77-330 Szczecinecka 2
4047 ORLEN - Czarnków Czarnków 64-700 Kościuszki 95
0728 ORLEN - Czarny Dunajec Czarny Dunajec 34-470 Rynek BN
4265 ORLEN - Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 43-502 Asnyka 42
4086 ORLEN - Czeladź Czeladź 41-250 Grodziecka 2
0277 ORLEN - Czersk Czersk 89-650 Starogardzka 29
0223 BLISKA - Częstochowa Częstochowa 42-200 Al. Wojska Polskiego 107
0504 ORLEN - Częstochowa Częstochowa 42-200 Warszawska 324/334
1388 ORLEN - Częstochowa Częstochowa 42-200 Barbary 105
1390 ORLEN - Częstochowa Częstochowa 42-200 św. Rocha 215
1478 ORLEN - Częstochowa Częstochowa 42-200 Drogowców 23/25
0932 ORLEN - Człopa Człopa 78-630 Zwycięstwa WP 40
4051 ORLEN - Człuchów Człuchów 77-300 Szczecińska 56
1417 ORLEN - Czyżew Czyżew-Osada 18-220 Zambrowska 1
0153 ORLEN - Darłowo Darłowo 76-150 M. Curie-Skłodowskiej 28
4212 ORLEN - Dąbrowa Dąbrowa 21-075 Dabrowa 35 C
0694 ORLEN Dąbrowa Białostocka Dąbrowa Białostocka 16-200 Pl. Kościuszki 1
0049 ORLEN - Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 41-300 Legionów Polskich 2
0517 ORLEN - Dąbrowa Tarnowska Dąbrowa Tarnowska 33-200 Piłsudskiego 102a
1040 ORLEN - Dąbrówno Dąbrówno 14-120 Jabłonowo 15
0332 ORLEN - Dębica Dębica 39-200 Rzeszowska bn
0896 ORLEN - Dęblin Dęblin 08-530 Wiślana 1
0465 ORLEN - Dębno Dębno 74-400 Poprzeczna 2
4206 BLISKA - Dębołęka Dębołęka 98-275 Tumidaj 16A
4253 ORLEN - Dobiegniew Dobiegniew 66-520 Gorzowska 27
0991 ORLEN - Dobre Dobre 05-307 Gen. Jana Skrzyneckiego bn
4325 ORLEN - Dobre Miasto Dobre Miasto 11-040 Olsztyńska bn
0254 ORLEN - Dobrodzień Dobrodzień 46-380 Opolska 45a
1035 BLISKA - Dobrzany Dobrzany 73-130 Armii Czerwonej bn
1473 ORLEN - Dolsk Dolsk 63-140 Św. Ducha 14
1286 ORLEN - Domaradz Domaradz 36-230 Domaradz BN
0182 ORLEN - Drawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie 78-500 Starogrodzka 32
4035 ORLEN - Dreglin Dreglin 06-450   39
0588 ORLEN - Drezdenko Drezdenko 66-530 Niepodległości bn
0407 ORLEN - Drohiczyn Drohiczyn 17-312 Warszawska 19
0654 BLISKA - Drzewica Drzewica 26-410 Kolejowa 5
0124 ORLEN - Duszniki-Zdrój Duszniki-Zdrój 57-340 Świerczewskiego 14A
1288 ORLEN - Dynów Dynów 36-065 Grunwaldzka 63
0847 ORLEN - Działdowo Działdowo 13-200 Męczenników 1
1400 ORLEN - Działoszyn Działoszyn 98-355 Piłsudskiego 75
0636 ORLEN - Dzierżoniów Dzierżoniów 58-200 Bat. Chłopskich 108
1110 ORLEN - Dzierżoniów Dzierżoniów 58-200 Wrocławska 57
0467 ORLEN - Dziwnów Dziwnów 72-420 Słowackiego bn
0479 BLISKA - Elbląg Elbląg 82-300 Tysiąclecia 2
1087 ORLEN - Elbląg Elbląg 82-300 Nowodworska 45
0470 ORLEN - Ełk Ełk 19-300 Suwalska 75
0906 ORLEN - Ełk Ełk 19-300 Kilińskiego 32
1000 ORLEN - Janki Falenty 05-090 Al. Krakowska 17
1132 ORLEN - Filipów Filipów 16-424 Pl.Batorego B/N
1236 ORLEN - Garbów Garbów 24-180 droga do Lublina bn
1331 ORLEN - Garwolin Garwolin 08-400 Kościuszki 64
0992 ORLEN - Gąbin Gąbin 09-530 Składkowskiego bn
0063 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-802 Dąbrowskiego 4
0076 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-314 Al. Grunwaldzka 258
0324 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-365 Dąbrowszczaków 16
0406 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-563 Oliwska 37
0424 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-717 Miałki Szlak 14
4003 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-309 Al. Grunwaldzka 341
4072 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-041 Świętokrzyska 2
4077 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-044 Trakt Świętego Wojciecha 43/45
4393 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-802 Słowackiego 198
4413 ORLEN - Gdańsk Gdańsk 80-394 Kołobrzeska 28a
0103 ORLEN - Gdów Gdów 32-420 Gdów (Rynek) 963
0078 ORLEN - Gdynia Gdynia 81-310 Śląska 45/47
0650 ORLEN - Gdynia Gdynia 81-531 Wielkopolska 239
0721 ORLEN - Gdynia Gdynia 81-005 Morska 495
4052 ORLEN - Gdynia Gdynia 81-005 Kcyńska 25
4424 ORLEN - Gietrzwałd Gietrzwałd 11-036 Olsztyńska 71
0267 ORLEN - Giżycko Giżycko 11-500 Al. 1 Maja 20
0509 ORLEN - Gliwice Gliwice 44-100 Toszecka 8
0626 ORLEN - Gliwice Gliwice 44-103 Sikorskiego 115
1393 ORLEN - Gliwice Gliwice 44-100 Pszczyńska 318
4087 ORLEN - Gliwice Gliwice 44-100 Pszczyńska 52
0351 ORLEN - Głogów Głogów 67-200 Główna 6
0353 ORLEN - Głogów Głogów 67-200 Sikorskiego 60
1206 ORLEN - Głogówek Głogówek 48-250 Dworcowa bn
4030 ORLEN - Głowno Głowno 95-015 Łódzka 8
1172 ORLEN - Główczyce Główczyce 76-220 Słupska 1
0175 ORLEN - Głubczyce Głubczyce 48-100 Wrocławska 22
4021 ORLEN - Głuchołazy Głuchołazy 48-340 Grunwaldzka 7 a
1094 BLISKA - Głuszyca Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 73B
1095 ORLEN - Gniechowice Gniechowice 55-042 Kątecka 32A
0812 ORLEN - Gniew Gniew 83-140 Kościuszki bn
4016 ORLEN - Gniewkowo Gniewkowo 88-140 Inowrocławska 4a
1367 ORLEN - Gniezno Gniezno 62-200 Poznańska 110
0859 ORLEN - Golczewo Golczewo 72-410 Krótka 1
0446 ORLEN - Goleniów Goleniów 72-100 Wolińska 2
0658 ORLEN - Goleniów Goleniów 72-100 Przestrzenna 2
0764 ORLEN - Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń 87-400 Piłsudskiego 13
4163 ORLEN - Gołdap Gołdap 19-500 Warszawska 2
4223 ORLEN - Gorzków Gorzków 32-700 bez ulicy trasa A-4 b/n
0021 ORLEN - Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 66-400 Myśliborska 45
0988 ORLEN - Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 66-400 Koniawska 24
1254 ORLEN - Gorzów Wielkopols Gorzów Wielkopolski 66-400 11 Listopada 148
4297 ORLEN - Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 66-400 Podmiejska 15 a
1167 ORLEN - Gorzyce Gorzyce 39-432 Sandomierska 158
4033 ORLEN - Gostynin Gostynin 09-500 Płocka 44
0363 ORLEN - Gostyń Gostyń 63-800 Plac Karola Marcinkowskie bn
0355 ORLEN - Góra Kalwaria Góra Kalwaria 05-530 Grójecka bn
4379 ORLEN - Góra Św Anny Góra Św Anny 47-154 Autostrada A4 bn
0069 BLISKA - Górowo Iławeckie Górowo Iławeckie 11-220 Sikorskiego 28
0776 ORLEN - Grabów nad Prosną Grabów nad Prosną 63-520 Grabów Wójtostwo bn
0448 ORLEN - Grajewo Grajewo 19-200 Ełcka 42
0001 ORLEN - Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki 05-825 Żyrardowska 24
4204 BLISKA - Grodzisk Mazowie Grodzisk Mazowiecki 05-825 Królewska 60A
0438 ORLEN - Grodzisk Wielkopolski Grodzisk Wielkopolski 62-065 Rakoniewicka bn
0059 BLISKA - Grójec Grójec 05-600 Armii Krajowej 41
0707 ORLEN - Grójec Grójec 05-600 Mszczonowska 44
1052 ORLEN - Gruczno Gruczno 86-111 Trasa nr 5 bn
0652 ORLEN - Grudziądz Grudziądz 86-300 Chełmińska 173
1062 ORLEN - Grudziądz Grudziądz 86-300 Paderewskiego 113
0345 ORLEN - Gryfice Gryfice 72-300 Broniszewska bn
0368 ORLEN - Gryfino Gryfino 74-100 Bolesława Chrobrego 31
0880 ORLEN - Gryfów Śląski Gryfów Śląski 59-620 Jeleniogórska bn
0881 ORLEN - Gubin Gubin 66-620 Wyspiańskiego 31
4362 ORLEN - Guzów Guzów 96-317 Guzów-Wieś bn
0688 ORLEN - Hajnówka Hajnówka 17-200 Sportowa 14
1008 ORLEN - Herby Herby 42-284 Lubliniecka 61
0192 ORLEN - Hrubieszów Hrubieszów 22-500 Chełmska 2
4027 ORLEN - Hrubieszów Hrubieszów 22-500 Piłsudskiego 133
4009 ORLEN - Idzbark Idzbark 14-100   108
0310 ORLEN - Iława Iława 14-200 Lubawska 16
1080 ORLEN - Iława Iława 14-200 Sienkiewicza 9
0208 ORLEN - Iłża Iłża 27-100 Dr. Anki bn
4366 ORLEN - Imielin Imielin 41-407 Imielińska/Nowozachęty bn
0102 ORLEN - Inowrocław Inowrocław 88-100 Szosa Bydgoska 16
0718 ORLEN - Inowrocław Inowrocław 88-100 Poznańska 137
0831 ORLEN - Inowrocław Inowrocław 88-100 Andrzeja 9a
0518 BLISKA - Istebna Istebna 43-470 Istebna 1325
1160 ORLEN - Izbica Augustynow Izbica Augustynowo 87-865 Droga nr 270 35b
0014 ORLEN - Jabłonka Jabłonka 34-480 Podhalańska 37
0705 ORLEN - Jabłonna Jabłonna 05-110 zegrzyńska 5
4229 ORLEN - Jabłonna Jabłonna 23-114   bn
1064 ORLEN - Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie 87-330 Grudziądzka 32
1268 BLISKA - Jamno Jamno 99-400 Łowicz - Łódź bn
1047 ORLEN - Janowiec Wielkopolski Janowiec Wielkopolski 88-430 Gnieźnieńska 22
0769 ORLEN - Janów Lubelski Janów Lubelski 23-300 Lubelska 46
0609 ORLEN - Janów Podlaski Janów Podlaski 21-505 Pl. Partyzantów 8
1068 ORLEN - Januszkowo Januszkowo 86-060 droga nr 25 bn
0061 ORLEN - Jarocin Jarocin 63-200 Poznańska 28A
4041 ORLEN - Jarocin Jarocin 63-200 Wojska Polskiego brak numeru
0822 ORLEN - Jarosław Jarosław 37-500 Pełkińska 65
4378 ORLEN - Jarosław Jarosław 37-500 Pruchnicka 5
0187 ORLEN - Jasło Jasło 38-200 3-go Maja 1
4235 ORLEN - Jastków Jastków 21-002 Warszawska 38 A
0931 ORLEN - Jastrowie Jastrowie 64-915 Żymierskiego 40
0115 ORLEN - Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 44-330 Jagiełły 3
4308 ORLEN - Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 44-335 Al.Piłsudskiego 66
0305 ORLEN - Jawor Jawor 59-400 Kuziennicza 2
0405 ORLEN - Jaworzno Jaworzno 43-607 Trasa A-4 b/n
4350 ORLEN - Jaworzno Jaworzno 43-600 Krakowska 12
1139 ORLEN - Jedwabne Jedwabne 18-420 Przytulska 52
0313 ORLEN - Jedwabno Jedwabno 12-122 1-go Maja 1
0377 ORLEN - Jelenia Góra Jelenia Góra 58-500 Spółdzielcza 40
0979 ORLEN - Jelenia Góra Jelenia Góra 58-514 Wrocławska 6
1099 ORLEN - Jelenia Góra Jelenia Góra 58-500 Wincentego Pola 2
1108 ORLEN - Jelenia Góra Jelenia Góra 58-570 Cieplicka 106
4318 ORLEN - Jelenia Góra Jelenia Góra 58-560 Wolności 233
1260 BLISKA - Jeleśnia Jeleśnia 34-340 Suska 38 a
0643 BLISKA - Jełowa Jełowa 46-025 Opolska 49
0312 ORLEN - Jemielnica Jemielnica 47-133 Strzelecka bn
1491 ORLEN - Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 88-324 droga nr 25 144
1045 ORLEN - Jeziorany Jeziorany 11-320 Kajki 61
1420 ORLEN - Jeżewo Stare Jeżewo Stare 16-073 Szosa do Zambrowa bn
4342 ORLEN - Jędrzejów Jędrzejów 28-300 Pińczowska 30
0771 ORLEN - Jordanów Jordanów 34-240 Słowackiego BN
1297 ORLEN - Józefów Józefów 24-340 Powstańców 23
1298 ORLEN - Józefów Józefów 23-460 Armii Krajowej 2
4327 ORLEN - Józefów Józefów 05-420 Piłsudskiego bn
0563 ORLEN - Kadzidło Kadzidło 07-420 Warszawska bn
0388 ORLEN - Kalinówka Kalinówka 21-045 Piasecka 22
0498 ORLEN - Kalisz Kalisz 62-800 Legionów 49
1159 ORLEN - Kalisz Kalisz 62-800 Łódzka 31
4044 ORLEN - Kalisz Kalisz 62-818 Poznańska 99
4145 ORLEN - Kalisz Kalisz 62-800 Wojska Polskiego 178
1019 ORLEN - Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski 78-540 Toruńska 8
0995 ORLEN - Kałuszyn Kałuszyn 05-310 Warszawska 57
0335 ORLEN - Kamienna Góra Kamienna Góra 58-400 Boh. Getta 9
0054 ORLEN - Kamień Krajeński Kamień Krajeński 89-430 Sępoleńska 17
0421 ORLEN - Kamień Pomorski Kamień Pomorski 72-400 Szczecińska 42a
1336 ORLEN - Kampinos Kampinos 05-085 Kampinosa 44
0390 BLISKA - Kańczuga Kańczuga 37-220 Mickiewicza 1
4369 ORLEN - Karczów Karczów 49-120 Opolska 1b
4136 ORLEN - Karnin Karnin 66-446   28A
0037 ORLEN - Karpacz Karpacz 58-540 Konstytucji 3-go Maja 86
0123 ORLEN - Kartuzy Kartuzy 83-300 Gdańska 26a
0012 BLISKA - Katowice Katowice 40-266 Murckowska 5
0197 ORLEN - Katowice Katowice 40-226 Bogucicka 11
0428 ORLEN - Katowice Katowice 40-265 Murckowska 22
1198 ORLEN - Katowice Katowice 40-900 Al. Roździeńskiego 194
4022 ORLEN - Katowice Katowice 40-847 Bocheńskiego 64
0817 ORLEN - Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny 24-120 Tyszkiewicza 29
0801 ORLEN - Kazimierza Wielka Kazimierza Wielka 28-500 Kolejowa 132
1365 ORLEN - Kaźmierz Kaźmierz 64-530 Topolowa 1
0984 ORLEN - Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 55-080 K. Norwida 10
4399 ORLEN - Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 55-080 1 Maja 90
0263 ORLEN - Kcynia Kcynia 89-240 Poznańska 23
0754 ORLEN - Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle 47-220 Al. Jana Pawła II bn
0823 ORLEN - Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle 47-220 Kozielska 6b
4074 ORLEN - Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle 47-200 Łukasiewicza bn
1023 BLISKA - Kępice Kępice 77-230 Sikorskiego 9
0865 ORLEN - CHOJĘCIN-SZUM Kępno 63-600 Droga nr 8 bn
4050 ORLEN - Kępno Kępno 63-600 Kwiatowa 20
0099 ORLEN - Kętrzyn Kętrzyn 11-400 Mazowiecka 6
0010 ORLEN - Kielce Kielce 25-018 Żytnia bn
0207 ORLEN - Kielce Kielce 25-406 Konopnickiej bn
0762 ORLEN - Kielce Kielce 25-801 Krakowska 287
1164 ORLEN - Kielce Kielce 25-116 Ściegiennego 25/27
1220 ORLEN - Kielce Kielce 25-701 Krakowska 62
1410 ORLEN - Kielce Kielce 25-425 Sandomierska bn
1412 ORLEN - Kielce Kielce 25-665 Łódzka 266
1526 ORLEN - Kleczew Kleczew 62-540 Al. 600-lecia 25
1459 ORLEN - Kliniska Wielkie Kliniska Wielkie 72-123 Trasa A3 bn
4311 ORLEN - Kliszno Kliszno 76-011   bn
0201 ORLEN - Kluczbork Kluczbork 46-200 Wołczyńska 1
0376 ORLEN - Kluczbork Kluczbork 46-203 Byczyńska 87
0630 ORLEN - Kłobuck Kłobuck 42-100 Wieluńska 9
4075 ORLEN - Kłodawa Kłodawa 62-650 Kardynała Wyszyńskiego 94
0110 ORLEN - Kłodzko Kłodzko 57-303 Moniuszki 4
0269 ORLEN - Kłomnice Kłomnice 42-270 Częstochowska 1a
0966 ORLEN - Knurów Knurów 44-190 1-go Maja 9
1133 ORLEN - Knyszyn Knyszyn 19-120 Tykocka 56
0737 ORLEN - Kobylin Kobylin 63-740 Kobylin Stary brak numeru
1307 ORLEN - Kobylnica Kobylnica 76-251 Szczecińska 21
4137 ORLEN - Kobylnica Kobylnica 62-006 Poznańska 48
0934 ORLEN - Kock Kock 21-150 Piłsudskiego 19
0442 ORLEN - Kolbuszowa Kolbuszowa 36-100 Tarnobrzeska 128
0507 ORLEN - Kolno Kolno 18-500 Wojska Polskiego bn
0242 ORLEN - Warszawa-Ursus Kolonia Opacz 05-816 Spisaka 1A
0716 BLISKA - Koluszki Koluszki 95-040 Wigury 12
1034 ORLEN - Kołbaskowo Kołbaskowo 72-001   bn
0796 ORLEN - Kołbiel Kołbiel 05-340 1-go Maja 105
1301 ORLEN - Kołczygłowy Kołczygłowy 77-140 Słupska 66
4043 ORLEN - Koło Koło 62-600 Sienkiewicza 32
1022 ORLEN - Kołobrzeg Kołobrzeg 78-100 Koszalińska bn
4302 ORLEN - Konikowo Konikowo 76-024   80
0666 ORLEN - Konin Konin 62-500 Kolska 85
1330 ORLEN - Konin Konin 62-510 Torowa 22
1362 ORLEN - Konin Konin 62-510 Al. Jana Pawła II 1c
0018 ORLEN - Konstancin-Jezior Konstancin-Jeziorna 05-520 Warszawska 4
4192 ORLEN - Konstantynów Łód Konstantynów Łódzki 95-050 Łódzka 57
0366 ORLEN - Końskie Końskie 26-200 Kielecka 7
1204 ORLEN - Korfantów Korfantów 48-317 Niemodlińska 3
0719 ORLEN - Koronowo Koronowo 86-010 Szosa  Kotomierska 11
0081 ORLEN - Kostomłoty Kostomłoty 55-311   bn
0599 BLISKA - Kostrzyn Kostrzyn 62-025 Kościuszki 24
0882 ORLEN - Kostrzyn Kostrzyn 66-470 Boh. Stalingradu 2
0031 ORLEN - Koszalin Koszalin 75-502 Piłsudskiego 37A
1308 ORLEN - Koszalin Koszalin 75-721 Gnieźnieńska 39
4269 ORLEN - Koszalin Koszalin 75-235 Morska 150A
4283 ORLEN - Koszalin Koszalin 75-342 Władysława IV 135
4286 ORLEN - Koszalin Koszalin 75-423 Młyńska 46
4298 ORLEN - Koszalin Koszalin 75-211 Bohaterów Warszawy 25
1187 ORLEN - Koszwały Koszwały 83-011   bn
0287 ORLEN - Kościan Kościan 64-000 Śmigielska 62
4358 ORLEN - Kościan Kościan 64-000 Północna 56
4215 ORLEN - Kościelec Kościelec 62-604 Kolska 4
0216 ORLEN - Kościerzyna Kościerzyna 83-400 Wojska Polskiego b/n
4433 ORLEN - Kowale Kowale 80-180 Glazurowa 2
1352 ORLEN - Zawady Kowiesy 96-111 Zawady (wieś) 45A
0783 ORLEN - Koźmin Koźmin 63-720 Krotoszyńska 13
1143 BLISKA - Koźminek Koźminek 62-840 Pl. Wolności 1
0987 ORLEN - Kożuchów Kożuchów 67-120 Nowosolska bn
0576 ORLEN - Kórnik Kórnik 62-035 Średzka bn
1304 ORLEN - Krajenka Krajenka 77-430 Złotowska 48
0046 ORLEN - Kraków Kraków 30-552 Wielicka 21
0132 ORLEN - Kraków Kraków 30-435 Zakopiańska 291
0341 ORLEN - Kraków Kraków 30-081 Kazimierza Wielkiego 121
0374 ORLEN - Kraków Kraków 30-138 Jasnogórska 2b
0415 ORLEN - Kraków Kraków 31-035 Podgórska 32
0460 ORLEN - Kraków Kraków 31-940 os.Kolorowe 10 a
0494 ORLEN - Kraków Kraków 31-403 Kamienna 18
0581 ORLEN - Kraków Kraków 30-103 Włóczków 3
0639 ORLEN - Kraków Kraków 30-713 Nowohucka 71
0924 BLISKA - Kraków Kraków 31-905 Wandy 30 a
1258 ORLEN - Kraków Kraków 30-693 Łużycka 40
1319 ORLEN - Kraków Kraków 31-462 Pilotów 4b
1378 ORLEN - Kraków Kraków 30-150 Armii Krajowej 21 a
1381 ORLEN - Kraków Kraków 30-206 Wioślarska 1
1427 ORLEN - Kraków Kraków 30-552 Erazma Jerzmanowskiego 39
4010 ORLEN - Kraków Kraków 30-418 Zakopiańska 58
4288 ORLEN - Kraków Kraków 31-261 Wybickiego bn
4356 ORLEN - Kraków Kraków 31-445 Mogilska 122
4383 ORLEN - Kraków Kraków 31-807 os. Strusia -
1324 ORLEN - Krapkowice Krapkowice 47-300 Prudnicka bn
4264 ORLEN - Krapkowice Krapkowice 47-303 3-go Maja 34
1273 ORLEN - Krasne Krasne 36-007   bn
1233 ORLEN - Krasnystaw Krasnystaw 22-300 Tuligłowy 168
0189 ORLEN - Kraśnik Kraśnik 23-200 Lubelska 139
1239 ORLEN - Kraśnik Kraśnik 23-210 Urzędowska 561
4236 ORLEN - Kraśnik Kraśnik 23-202 Urzędowska 44
4388 ORLEN - Kraśnik Dolny Kraśnik 59-700 Autostrada A4 bn
4216 BLISKA - Krępa Krępa 62-740 Krępa 62
0213 BLISKA - Krobia Krobia 63-840 Poznańska 40
1454 ORLEN - Krosno Krosno 38-400 Zręcińska 2
4354 ORLEN - Krosno Krosno 38-400 Bursaki 29
1555 ORLEN - Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie 66-600 17-stu Pionierów 14
0426 ORLEN - Krościenko nad Dunajcem Krościenko nad Dunajcem 34-450 Jagiellońska BN
1351 ORLEN - Krośniewice Krośniewice 99-340 Poznańska 17
0302 ORLEN - Krotoszyn Krotoszyn 63-700 Chwaliszewska bn
1050 ORLEN - Kruszwica Kruszwica 88-150 Kościuszki 32
1496 ORLEN - Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 86-005 droga nr 5 43
0047 ORLEN - Krynica Krynica 33-380 Stara Droga 5
4195 ORLEN - Krzemienica Krzemienica 37-127   bn
0647 ORLEN - Krzepice Krzepice 42-160 Kuźniczka 25
0927 ORLEN - Krzeszowice Krzeszowice 32-065 Kościuszki 39
0389 ORLEN - Krzywda Krzywda 21-470 Żelechowska 19
0741 ORLEN - Krzywiń Krzywiń 64-010 Kościańska 90
0136 ORLEN - Krzywopłoty Krzywopłoty 78-230 Krzywopłoty 8
0951 ORLEN - Krzyż Wielkopolski Krzyż Wielkopolski 64-761 Marchlewskiego bn
4058 ORLEN - Krzyżowniki Krzyżowniki 63-005 MOP A2 MOP A2
0957 ORLEN - Książ Wielkopols Książ Wielkopolski 63-130 Wichury 30
0734 ORLEN - Kudowa Słone Kudowa Słone 57-350   bn
0126 ORLEN - Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój 57-350 Zdrojowa 28
4200 ORLEN - Kurów Kurów 27-540 Kurów 109
4171 ORLEN - Kutno Kutno 99-300 Kosciuszki 56
0199 BLISKA - Kuźnia Raciborska Kuźnia Raciborska 47-420 Tartaczna 1
0138 ORLEN - Kwidzyn Kwidzyn 82-500 Sportowa 40
4417 ORLEN - Kwidzyń Kwidzyn 82-500 Mostowa 1
1384 ORLEN - Latoszyn Latoszyn 39-200 Latoszyn BN
0265 ORLEN - Lądek Zdrój Lądek-Zdrój 57-540 Kłodzka 58
0435 ORLEN - Legionowo Legionowo 05-120 Sobieskiego 16
0239 ORLEN - Legnica Legnica 59-220 Spokojna bn
0456 ORLEN - Legnica Legnica 59-220 Poznańska 59
0982 ORLEN - Legnica Legnica 59-220 Domeyki bn
1111 ORLEN - Legnica Legnica 59-217 przy autostrada bn
4018 ORLEN - Legnica Legnica 59-220 Jaworzyńska 238
4108 ORLEN - Legnica Legnica 59-220 Gwiezdna bn
1329 ORLEN - Leszno Leszno 64-100 Aleje Marszałka J.Piłsudsk 6
4398 ORLEN - Leszno Leszno 64-100 Obrońców Lwowa 18
1205 ORLEN - Leśnica Leśnica 47-150 Strzelecka bn
0826 ORLEN - Lewin Brzeski Lewin Brzeski 49-340 Kościuszki 83
1276 ORLEN - Leżajsk Leżajsk 37-300 T.Michałka bn
0179 ORLEN - Lębork Lębork 84-300 I Armii W.P. bn
1183 ORLEN - Lębork Lębork 84-300 Długa 33
0295 ORLEN - Lędziny Lędziny 43-143 Droga krajowa b/n
4304 ORLEN - Lgota Lgota 42-100 Częstochowska 90
4070 ORLEN - Lidzbark Warmińsk Lidzbark Warmiński 11-100 Kopernika bn
0939 ORLEN - Lidzbark Welski Lidzbark Welski 13-230 Cibórz 30A
0131 ORLEN - Limanowa Limanowa 34-600 Krakowska 16
0272 ORLEN - Lipno Lipno 87-600 3-go Maja 1A
0615 BLISKA - Lipsko Lipsko 27-300 Czachowskiego 65
0475 ORLEN - Lubaczów Lubaczów 37-600 Gen.Dąbka 130
0732 ORLEN - Lubań Lubań 59-800 Jałowiec 49a
4194 ORLEN - Lubań Lubań 59-800 Rybacka bn
0285 ORLEN - Lubartów Lubartów 21-100 Leśna bn
0497 ORLEN - Lubawa Lubawa 14-260 Olsztyńska 6
1109 BLISKA - Lubawka Lubawka 58-420 Kamiennogórska 29
0186 ORLEN - Lubień Kujawski Lubień Kujawski 87-840 19-go Stycznia 24
4023 ORLEN - Lubieszyn Lubieszyn 72-002   11b
0981 ORLEN - Lubin Lubin 59-300 przy szosie bn
1208 ORLEN - Lubin Lubin 59-300 przy szosie bn
4073 ORLEN - Lubin Lubin 59-300 Leśna 2
4102 ORLEN - Lubin Lubin 59-300 Hutnicza 12
0096 ORLEN - Lublin Lublin 20-101 Piłsudskiego 24
0193 ORLEN - Lublin Lublin 20-718 Al. Kraśnicka bn
0291 ORLEN - Lublin Lublin 20-409 Kunickiego 105
0474 ORLEN - Lublin Lublin 20-612 Głęboka 32
0729 ORLEN - Lublin Lublin 20-147 Spółdzielczości Pracy bn
1292 ORLEN - Lublin Lublin 20-325 Dr. Męcz. Majdanka 16
1499 ORLEN - Lublin Lublin 20-202 Mełgiewska 2E
2709 ORLEN - Lublin Lublin 20-445 Zemborzycka 116b
4213 ORLEN - Lublin Lublin 20-025 Męczenników Majdanka 74
4340 ORLEN - Lublin Lublin 20-469 Wrotkowska 4
4341 ORLEN - Lublin Lublin 20-401 Krochmalna 51
4412 ORLEN - Lublin Lublin 20-121 Al. Tysiaclecia bn
0200 ORLEN - Lubliniec Lubliniec 42-700 Lisowicka 23
1528 ORLEN - Luboń Luboń 62-031 Sobieskiego bn
1115 ORLEN - Lubsko Lubsko 68-300 Przemysłowa 125
4104 ORLEN - Lubsko Lubsko 68-300 XX-lecia PRL bn
4208 ORLEN - Lubycza Królewska Lubycza Królewska 22-680 Jana III Sobieskiego 14
4293 ORLEN  - Lutomiersk Lutomiersk 95-083 3-go Maja 38
1399 BLISKA - Lututów Lututów 98-360 Ogrodowa 14
0085 ORLEN - Wróblowice Lutynia 55-333   bn
0740 BLISKA - Lwówek Lwówek 64-310 Nowotomyska 32
0280 ORLEN - Lwówek Śląski Lwówek Śląski 59-600 Jaśkiewicza 15
1059 ORLEN - Łabiszyn Łabiszyn 89-210 Bydgoska 43
4209 ORLEN - Łabuńki Pierwsze Łabuńki Pierwsze 22-437 Łabuńki I 57
0736 ORLEN - Łagiewniki Łagiewniki 58-210 Wrocławska 25
4307 ORLEN - Łagów Łagów 59-900 Górna 1
0667 ORLEN - Łańcut Łańcut 37-100 Kościuszki 91
0693 ORLEN - Łapy Łapy 18-100 Wł. Sikorskiego 60
1492 ORLEN - Łasin Łasin 86-320 Grudziądzka 11
0382 ORLEN - Łask Łask 98-100 Objazdowa 10
4420 ORLEN - Występa Łączna (Echa Leśne) 26-140 Występa (Trasa S7) 63
4375 ORLEN - Łąka Łąka 59-700 Łąka 28A
1178 ORLEN - Łeba Łeba 84-360 Kościuszki 122
0367 BLISKA - Łęczyca Łęczyca 99-100 Poznańska 32
1012 ORLEN - Łęknica Łęknica 68-208 XX Lecia bn
0857 ORLEN - Łobez Łobez 73-300 Przemysłowa 1
4251 ORLEN - Łobez Łobez 73-150 Waryńskiego 16
1344 ORLEN - Łobżenica Łobżenica 89-310 Wyrzyska 32
0850 ORLEN - Łochów Łochów 07-130 Węgrowska 2
1416 ORLEN - Łomża Łomża 18-400 Wojska Polskiego 179
4400 ORLEN - Łomża Łomża 18-400 Zawadzka 40
1171 ORLEN - Łoniów Łoniów 27-670 dk nr 9 bn
0802 ORLEN - Łopuszno Łopuszno 26-070 Kielecka bn
0086 ORLEN - Łowicz Łowicz 99-400 Prymasowska 12/18
0009 ORLEN - Łódź Łódź 91-725 Aleja Grzegorza Palki 7
0016 ORLEN - Łódź Łódź 94-054 Kusocińskiego 141
0089 ORLEN - Łódź Łódź 92-103 Brzezińska 28/32
0090 ORLEN - Łódź Łódź 92-313 Przybyszewskiego 327
0091 ORLEN - Łódź Łódź 91-348 Św. Teresy 70/72
0360 ORLEN - Łódź Łódź 91-041 Lutomierska 143
0449 ORLEN - Łódź Łódź 91-614 Strykowska 38
0459 ORLEN - Łódź Łódź 90-010 Tuwima 7
0540 ORLEN - Łódź Łódź 93-272 Rydza Śmigłego 43
0541 ORLEN - Łódź Łódź 91-222 Szczecińska 20
0662 ORLEN - Łódź Łódź 94-104 Obywatelska 181B
0714 ORLEN - Łódź Łódź 91-432 Wojska Polskiego 65
0775 BLISKA - Łódź Łódź 91-855 Łagiewnicka 63
0780 ORLEN - Łódź Łódź 93-172 Rzgowska 66A
1261 ORLEN - Łódź Łódź 93-505 Cieszyńska 17
1355 ORLEN - Łódź Łódź 93-570 Al. Jana Pawła II 76
4014 ORLEN - Łódź Łódź 91-041 Brzezińska 23/25
4048 ORLEN - Łuków Łuków 21-400 Siedlecka 21
1169 ORLEN - Magnuszew Magnuszew 26-910 I Armii Wojska Polskiego 1
0681 ORLEN - Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki 06-200 Warszawska bn
1088 ORLEN - Malbork Malbork 82-200 De Gaullea bn
4008 ORLEN - Malbork Malbork 82-200 Grobelno 69
0307 ORLEN - Małdyty Małdyty 14-330 Trasa E-7 bn
0996 ORLEN - Małkinia Górna Małkinia Górna 07-320 Nurska 148
4150 ORLEN - Małogoszcz Małogoszcz 28-366 Warszawska 104
4005 ORLEN - Marcelin Marcelin 78-400   bn
0952 BLISKA - Margonin Margonin 64-830 Poznańska 35a
1026 ORLEN - Maszewo Maszewo 72-130 Stargardzka 1
4335 ORLEN - Miasteczko Śląski Miasteczko Śląskie 42-610 Gałczyńskiego b/n
0077 ORLEN - Miastko Miastko 77-200 Słupska bn
4214 ORLEN- Michale Michale 86-134 Michale 114
1295 ORLEN - Michów Michów 21-140 Partyzancka 61
0127 ORLEN - Miechów Miechów 32-200 Warszawska 56
1469 ORLEN - Miejska Górka Miejska Górka 63-910 Rawicka bn
0333 ORLEN - Mielec Mielec 39-300 Sienkiewicza bn
0605 ORLEN - Mielec Mielec 39-300 Przemysłowa bn
0211 ORLEN - Mieszkowice Mieszkowice 74-505 Warszawska 15
1535 ORLEN - Mieścisko Mieścisko 62-290 Ruda bn
0786 BLISKA -Międzybórz Międzybórz 56-513 Wrocławska 42
4320 ORLEN - Międzychód Międzychód 64-400 Poznańska 3
1522 ORLEN - Międzylesie Międzylesie 57-530 Warszawska 17
0610 ORLEN - Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski 21-560 Staromiejska 22
1438 ORLEN - Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski 21-350 droga do Białej Podl. bn
0300 ORLEN - Międzyrzecz Międzyrzecz 66-300 Pamiątkowa 2
1036 ORLEN - Międzyzdroje Międzyzdroje 72-500 Niepodległości bn
1076 ORLEN - Mikanowo Mikanowo 87-732 Droga nr 1 bn
4423 ORLEN - Mikołajki/Prawdow Mikołajki/Prawdowo 11-730 Prawdowo 8
0196 ORLEN - Mikołów Mikołów 43-190 Gliwicka 1
0230 ORLEN - Mikołów Mikołów 43-195 Gliwicka 98
1005 ORLEN - Mikołów - Borowa Mikołów - Borowa Wieś 43-197 Gliwicka 254
0998 ORLEN - Milanówek Milanówek 05-822 Królewska 6
4159 ORLEN - Milicz Milicz 56-300 Ks.Warysiaka 11
0781 ORLEN - Miłosław Miłosław 62-320 Poznańska bn
1516 ORLEN - Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki 05-300 Warszawska 220
4419 ORLEN - Mirków Mirków 55-095 Łosice 30
1332 ORLEN - Mława Mława 06-500 Płocka 18/19
4319 ORLEN - Mława Mława 06-500 Grzebskiego 10
4230 ORLEN - Modliborzyce Modliborzyce 23-310 Piłsudskiego 115
4015 ORLEN - Mogilno Mogilno 88-300 Kościuszki 38 b
4351 ORLEN - Mogilno Mogilno 88-300 Witosa 6a
4026 ORLEN - Mońki Mońki 19-100 Białostocka 85 A
4002 ORLEN - Morawica Morawica 32-084 A4 285
0220 ORLEN - Morąg Morąg 14-300 Dąbrowskiego 47
0975 ORLEN - Morzyczyn Morzyczyn 73-108 Szczecińska bn
0665 ORLEN - Mosina Mosina 62-050 Mocka bn
1223 ORLEN - Mrągowo Mrągowo 11-700 Okulickiego 1
4430 ORLEN - Mrągowo Mrągowo 11-700 Olsztyńska bn
1053 BLISKA - Mrocza Mrocza 89-115 Nakielska 6A
0702 ORLEN - Mszczonów Mszczonów 96-320 3-go Maja 1
0602 ORLEN - Murowana Goślina Murowana Goślina 62-095 Poznańska 63
1092 ORLEN - Mysłakowice Mysłakowice 58-533 Woj. Polskiego 24A
0167 ORLEN - Mysłowice Mysłowice 41-400 Katowicka 77
4080 ORLEN - Mysłowice Mysłowice 41-400 Oswiecimska bn
0399 ORLEN - Myszków Myszków 42-300 Krasickiego 2A
0097 ORLEN - Myślenice Myślenice 32-400 Tarnówka 13
4411 ORLEN - Myślibórz Myślibórz 74-300 Piłsudskiego bn
1411 ORLEN - Nagłowice Nagłowice 28-362 Jędrzejowska 6
4401 ORLEN - Nakło nad Notecią Nakło 89-100 Poznańska bn
0547 ORLEN - Nakło nad Notecią Nakło nad Notecią 89-100 Nowa 16
4083 ORLEN - Namysłów Namysłów 46-100 Bohaterów Warszawy 18
0162 ORLEN - Namysłów Namysłów 46-100 Oleśnicka bn
0795 BLISKA - Nasielsk Nasielsk 05-190 Warszawska 15
0941 ORLEN - Nidzica Nidzica 13-100 Sienkiewicza 1
4233 ORLEN - Niedrzwica Koście Niedrzwica Kościelna 24-222   bn
4237 ORLEN - Niedźwiedź Niedźwiedź 63-500 przy drodze 11 bn
1322 ORLEN - Niemodlin Niemodlin 49-100 Opolska 33
1244 BLISKA - Nienadowa Nienadowa 37-750   463
4287 ORLEN - Niepołomice Niepołomice 32-005 Brzeska 16
4155 ORLEN - Nieporęt Nieporęt 05-126 Zegrzyńska/Jana Kazimier 1
0525 ORLEN - Nisko Nisko 37-400 Nowa 1
0135 ORLEN - Nowa Dęba Nowa Dęba 39-460 Bieszczadzka bn
0240 ORLEN - Nowa Ruda Nowa Ruda 57-400 Niepodległości 43
1407 ORLEN - Nowa Słupia Nowa Słupia 26-006 Kielecka BN
0241 ORLEN - Nowa Sól Nowa Sól 67-100 Wrocławska 17
1015 ORLEN - Nowa Sól Nowa Sól 67-100 Wojska Polskiego bn
0836 ORLEN - Nowe Nowe 86-170 Bydgoska 29
0550 BLISKA - Nowe Miasto Nowe Miasto 26-420 Warszawska 18
0344 ORLEN - Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 13-300 Grunwaldzka 33
1363 ORLEN - Nowe Miasto nad W Nowe Miasto nad Wartą 63-040 Poznańska 47
0403 ORLEN - Nowogard Nowogard 72-200 3 Maja 27
1104 ORLEN - Nowogrodziec Nowogrodziec 59-730 Lubańska 24
0885 ORLEN - Nowogród Bobrzań Nowogród Bobrzański 66-011 H. Brodatego 4
0129 ORLEN - Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2
0567 ORLEN - Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki 05-102 Gen. Thommee bn
1168 ORLEN - Nowy Korczyn Nowy Korczyn 28-136 Stopnicka 27
0238 ORLEN - Nowy Sącz Nowy Sącz 33-300 Tarnowska 32
1383 ORLEN - Nowy Sącz Nowy Sącz 33-300 Nawojowska 99
1428 ORLEN - Nowy Sącz Nowy Sącz 33-300 Krakowska BN
4361 ORLEN - Nowy Sącz Nowy Sącz 33-300 Wiśniowieckiego 129
0928 ORLEN - Nowy Targ Nowy Targ 34-400 Szaflarska BN
1430 ORLEN - Nowy Targ Nowy Targ 34-400 os. Na Niwie BN
0303 ORLEN - Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl 64-300 Kolejowa bn
0514 ORLEN - Nysa Nysa 48-300 Otmuchowska 2
0825 ORLEN - Nysa Nysa 48-300 Kraszewskiego 7
0330 ORLEN - Oborniki Oborniki 64-600 Mostowa 53
0976 ORLEN - Oborniki Śląskie Oborniki Śląskie 55-120 Piłsudskiego 15
4062 ORLEN - Obrowo Obrowo 87-126 Droga nr 10 bn
0765 ORLEN - Odargowo Odargowo 84-110 0 bn
0742 ORLEN - Odolanów Odolanów 63-430 Kaliska 89
0293 ORLEN - Olecko Olecko 19-400 Wojska Polskiego 1
0249 ORLEN - Olesno Olesno 46-300 Wielkie Przedmieście 1A
0163 ORLEN - Oleśnica Oleśnica 56-400 pl. Staszica 1
0791 ORLEN - Oleśnica Oleśnica 56-400 Wrocławska 54
0188 ORLEN - Olkusz Olkusz 32-300 Spółdzielcza 1 b
0444 ORLEN - Olsztyn Olsztyn 10-702 Warszawska 100
0582 ORLEN - Olsztyn Olsztyn 10-175 Bałtycka 6
0583 ORLEN - Olsztyn Olsztyn 10-305 Zientary-Malewskiej 23
1084 ORLEN - Olsztyn Olsztyn 10-290 Wojska Polskiego 33a
4334 BLISKA - Olsztyn Olsztyn 10-416 Towarowa 17A
4338 ORLEN - Olsztyn Olsztyn 10-421 Lubelska 22
4425 ORLEN - Olsztyn Olsztyn 10-510 Sikorskiego 21
0440 ORLEN - Olsztynek Olsztynek 11-015 Ostródzka 11
0977 ORLEN - Oława Oława 55-200 Opolska 31
4107 ORLEN - Oława Oława 55-200 Wiejska 1
1157 ORLEN - Opalenica Opalenica 64-330 Porażyn 70 a
1162 ORLEN - Opatów Opatów 27-500 Kościuszki 37
0808 ORLEN - Opoczno Opoczno 26-300 Kolberga 2
0174 ORLEN - Opole Opole 45-310 Ozimska 206
0257 ORLEN - Opole Opole 45-706 Al. Piłsudskiego 4
0320 ORLEN - Opole Opole 45-772 Krapkowicka bn
0441 BLISKA - Opole Opole 45-071 Armii Krajowej 19A
0627 ORLEN - Opole Opole 45-222 Oleska 47
0788 ORLEN - Opole Opole 45-512 Obrońców Stalingradu bn
1323 ORLEN - Opole Opole 45-837 Wrocławska 135
4090 ORLEN - Opole Opole 45-424 Powstańców Warszawskic 10
0530 ORLEN - Opole Lubelskie Opole Lubelskie 24-300 Szkolna 9
0180 BLISKA - Orneta Orneta 11-130 Braniewska 1
4037 ORLEN - Osiecza Osiecza 62-586 A2 - Osiecza Północna MO 41B
4038 ORLEN - Osiecza Osiecza 62-586 A2 str. Południowa MOP III 41C
1539 ORLEN - Ostrołęka Ostrołęka 07-401 Al.I Armii Wojska Polskiego 7
1163 ORLEN - Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Mickiewicza 22A
0893 ORLEN - Ostróda Ostróda 14-100 Szosa Elbląska bn
4099 ORLEN - Ostróda Ostróda 14-100 Grunwaldzka 54
0357 ORLEN - Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka 07-300 Warszawska 102
4301 ORLEN - Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka 07-300 Lubiejewska 143
4239 ORLEN - Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski 63-400 Poznańska 76
1532 ORLEN - Ostrzeszów Ostrzeszów 63-500 Al. Wojska Polskiego 62
0990 ORLEN - Ośno Lubuskie Ośno Lubuskie 69-220 11 Listopada 23
0311 ORLEN - Oświęcim Oświęcim 32-600 Powstańców Śląskich 1 a
1426 ORLEN - Oświęcim Oświęcim 32-600 Chemików 18
4328 ORLEN - Otwock Otwock 05-400 Kołłątaja 61
0050 ORLEN - Ozimek Ozimek 46-040 Opolska 1
0551 BLISKA - Ozorków Ozorków 95-035 Zgierska 42
0698 ORLEN - Ożarów Ożarów 27-530 Sandomierska 6
0549 ORLEN - Pabianice Pabianice 95-200 Partyzancka 103
1228 ORLEN - Pabianice Pabianice 95-200 Łaska 43/45
4225 ORLEN - Pabianice Pabianice 95-200 Kilińskiego 26
4346 ORLEN - Pabianice Pabianice 95-200 Rzgowska 276
4324 ORLEN - Paczków Paczków 48-370 Wojska Polskiego 49
4226 ORLEN - Panasówka Panasówka 23-407 Panasówka 16
1001 ORLEN - Panki Panki 42-100 Tysiąclecia 7
0529 ORLEN - Parczew Parczew 21-200 11-go Listopada 87
0218 ORLEN - Pasłęk Pasłęk 14-400 Westerplatte 31
4306 ORLEN - Pawłowice Pawłowice 43-250 Świerczewskiego 74
1493 ORLEN - Pawłówek Pawłówek 86-014 droga nr 10 bn
0481 ORLEN - Pelplin Pelplin 83-130 Starogardzka b/n
0019 ORLEN - Piaseczno Piaseczno 05-500 Mleczarska 1
0528 ORLEN - Piaski Piaski 21-050 Lubelska 130
1266 ORLEN - Piątek Piątek 99-120 Rynek 1
0026 ORLEN - Piątnica Piątnica 18-421 Stawiskowska 55
0746 ORLEN - Piekary Śląskie Piekary Śląskie 41-940 Bytomska 359
0231 ORLEN - Piła Piła 64-920 Poznańska 32
0862 ORLEN - Piła Piła 64-920 Niepodległości 45
1341 ORLEN - Piła Piła 64-920 droga do Szczecina bn
4255 ORLEN - Piła Piła 64-920 Al. Powstańców Wlkp. 102
0206 ORLEN - Pińczów Pińczów 28-400 Nowowiejska 37
4322 ORLEN - Pińczów Pińczów 28-400 Batalionów Chłopskich 175
0385 ORLEN - Pionki Pionki 26-670 Al. Jana Pawła II 9
1049 ORLEN - Piotrków Kujawski Piotrków Kujawski 88-230 Kaliska 73
0088 ORLEN - Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 97-300 Łódzka 51
2811 BLISKA - Piotrków Trybuna Piotrków Trybunalski 97-300 Żelazna 23
4227 ORLEN - Piotrowice Piotrowice 24-150   bn
1078 ORLEN - Pisz Pisz 12-200 Warszawska 43
0772 ORLEN - Piwniczna Piwniczna 33-350 Krakowska BN
0437 ORLEN - Pleszew Pleszew 63-300 Jarocińska 1
4435 ORLEN - Plewiska Plewiska K/poznania 62-064 Kolejowa 43
0993 ORLEN - Płock Płock 09-402 Piłsudskiego 2
4019 ORLEN - Płock Płock 09-409 Wyszogrodzka 123
4020 ORLEN - Płock Płock 09-400 Łukasiewicza 15
4032 ORLEN - Płock Płock 09-400 Kolejowa 46
4203 ORLEN - Płock Płock 09-411 Wyszogrodzka 150
4353 ORLEN - Płock Płock 09-411 Chemików 7
0676 ORLEN - Płońsk Płońsk 09-100 Warszawska 78A
1031 ORLEN - Płoty Płoty 72-310 I Armii Wojska Polskiego bn
0157 ORLEN - Pniewy Pniewy 62-045 Poznańska 40
4017 ORLEN - Pniewy Pniewy 62-045 Jakubowska 36
4007 ORLEN - Poczesna Poczesna 42-262 Katowicka 4
4144 ORLEN - Podlas Podlas 96-200   bn
4160 ORLEN - Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój 57-320 Kłodzka 5
1345 ORLEN - Polanów Polanów 76-010 Koszalińska bn
0219 ORLEN - Police Police 72-010 Tanowska 8
4259 ORLEN - Police Police 72-010 Piłsudskiego 58
1209 ORLEN - Polkowice Polkowice 59-100 Kopalniana 6
0699 ORLEN - Połaniec Połaniec 28-230 Wyzwolenia 1
0346 ORLEN - Połczyn-Zdrój Połczyn-Zdrój 78-320 Warszawska bn
0296 ORLEN - Poniec Poniec 64-125 Rydzyńska 1
1325 BLISKA - Popielów Popielów 46-090 Odrzańska 2
0008 ORLEN - Poznań Poznań 61-756 Małe Garbary 1
0122 ORLEN - Poznań Poznań 60-537 Kościelna bn
0422 ORLEN - Poznań Poznań 61-584 Topolowa 11
0600 ORLEN - Poznań Poznań 60-122 Zgoda bn
1147 ORLEN - Poznań Poznań 61-309 Bodawska bn
1149 ORLEN - Poznań Poznań 61-131 Zamenhofa 140
1161 ORLEN - Poznań Poznań 61-055 Warszawska (wylot) 246
1327 ORLEN - Poznań Poznań 60-648 Piątkowska 68
1328 ORLEN - Poznań Poznań 61-055 Warszawska (wlot) 231
1366 ORLEN - Poznań Poznań 60-449 Wichrowa 1
1368 ORLEN - Poznań Poznań 61-655 Murawa bn
1467 ORLEN - Poznań Poznań 60-301 Jugosłowiańska 33a
1470 ORLEN - Poznań Poznań 60-681 Stróźyńskiego 21 a
4040 ORLEN - Poznań Poznań 61-144 Bolesława Krzywoustego 48
4046 ORLEN - Poznań Poznań 61-013 Bałtycka 4a
4049 ORLEN - Poznań Poznań 60-406 Dąbrowskiego 313
4141 ORLEN - Poznań Poznań 61-312 Krzywoustego 121
4138 ORLEN - Poźrzadło Poźrzadło 66-220 Toporów droga krajowa 2
4426 ORLEN - Prabuty Prabuty 82-550 Jagiełły 3
4149 ORLEN - Praszka Praszka 46-320 Gorzowska 4a
4376 ORLEN - Prosienica Prosienica 07-300 Prosienica bn
0723 BLISKA - Proszowice Proszowice 32-100 Krakowska bn
0133 ORLEN - Prudnik Prudnik 48-200 Powstańców Śl. 15
0674 ORLEN - Pruszków Pruszków 05-800 Piastowska 4
1517 ORLEN - Pruszków Pruszków 05-800 Boh. Warszawy 7
1544 ORLEN - Przasnysz Przasnysz 06-300 Sierakowo 53
1251 ORLEN - Przemków Przemków 59-170 Głogowska 32A
0072 ORLEN- Przemyśl Przemyśl 37-700 Sanocka 10
0820 ORLEN - Przemyśl Przemyśl 37-700 Armii Krajowej 2
0194 ORLEN - Przeworsk Przeworsk 37-200 Łańcucka 46
1466 ORLEN - Przeźmierowo Przeźmierowo 62-081 Rynkowa 119
1033 ORLEN - Przybiernów Przybiernów 72-110 Bolesława Chrobrego 60
1215 BLISKA - Przysucha Przysucha 26-400 Radomska 31
4004 ORLEN - Pszczółki Pszczółki 83-032 Gdańska 32
1387 ORLEN - Pszczyna Pszczyna 43-200 Górnośląska 42
0480 ORLEN - Puck Puck 84-100 Wejherowska 7
0283 ORLEN - Puławy Puławy 24-100 Lubelska 47
1338 ORLEN - Pułtusk Pułtusk 06-100 Warszawska 41
0464 ORLEN - Pyrzyce Pyrzyce 74-200 pl.Wolności bn
4252 ORLEN - Pyrzyce Pyrzyce 74-200 Szczecińska 29
4168 ORLEN - Pyskowice Pyskowice 44-120 Gliwicka 3
0738 ORLEN - Pyzdry Pyzdry 62-310 Wrzesińska bn
0875 ORLEN - Rabka Rabka 34-700 Kilińskiego BN
1334 ORLEN - Raciąż Raciąż 09-140 Płocka bn
0255 ORLEN - Racibórz Racibórz 47-400 1 Maja 2
1386 ORLEN - Racibórz Racibórz 47-400 Rybnicka 59
1120 ORLEN - Racula Racula 66-004 Droga Krajowa A-3 bn
0015 ORLEN - Radom Radom 26-600 Struga 102
0118 ORLEN - Radom Radom 26-600 Żółkiewskiego 12
0120 ORLEN - Radom Radom 26-600 Kielecka 22/24a
1165 ORLEN - Radom Radom 26-600 Słowackiego 132
1219 ORLEN - Radom Radom 26-600 Warszawska 17
1409 ORLEN - Radom Radom 26-600 Grzecznarowskiego 46
1413 ORLEN - Radom Radom 26-600 Maratońska 57
4241 ORLEN - Radom Radom 26-612 1905 Roku 24
0596 ORLEN - Radomsko Radomsko 97-500 Narutowicza 70
1353 ORLEN - Radomsko Radomsko 97-500 Brzeźnicka 53
0625 ORLEN - Radymno Radymno 37-550 Słowackiego 25
0833 ORLEN - Radziejów Radziejów 88-200 Komunalna 21
0375 ORLEN - Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski 21-300 Biała 1B
0141 BLISKA - Rajcza Rajcza 34-370 Ujsolska 16a
1150 ORLEN - Rakoniewice Rakoniewice 62-067 Zamkowa bn
0777 ORLEN - Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200 Katowicka 3
0301 ORLEN - Rawicz Rawicz 63-900 Poznańska 2
1256 ORLEN - Recz Recz 73-210 Promenada bn
0660 ORLEN - Resko Resko 72-315 Wojska Polskiego 60
1063 ORLEN - Rogowo Rogowo 88-420 droga nr 5 b.n.
0888 BLISKA - Rokiciny Rokiciny 97-221 Reymonta 2
1364 ORLEN - Rokietnica Rokietnica 62-090 Szkolna 18
1241 ORLEN - Ropa Ropa 38-312 Ropa BN
1269 ORLEN - Rozprza Rozprza 97-340 Piotrkowska 28/30
0798 BLISKA - Różan Różan 06-230 Warszawska 42
0940 ORLEN - Ruciane-Nida Ruciane-Nida 12-220 Dworcowa bn
0274 BLISKA - Ruda Śląska Ruda Śląska 41-700 Piastowska 22
1394 ORLEN - Ruda Śląska Ruda Śląska 41-708 Asfaltowa 3
4081 ORLEN - Ruda Śląska Ruda Śląska 41-710 Katowicka 28
4082 ORLEN - Ruda Śląska Ruda Śląska 41-707 Oświęcimska 138
4431 ORLEN - Ruda Śląska Ruda Śląska 41-700 Zabrzańska 27
0910 ORLEN - Rudki Rudki 62-240 Rudki 31
4055 ORLEN - Rumia Rumia 84-230 Grunwaldzka bn
4069 ORLEN - Rumia Rumia 84-230 Dąbrowskiego 74
4064 ORLEN - Rybitwy Rybitwy 88-170 Rybitwy 114
0011 ORLEN - Rybnik Rybnik 44-200 Piłsudskiego 2a
0025 ORLEN - Rybnik Rybnik 44-207 Gliwicka 196
0248 ORLEN - Rybnik Rybnik 44-200 Wyzwolenia 44
4085 ORLEN - Rydułtowy Rydułtowy 44-283 Raciborska 186
4148 ORLEN - Rydzyna Rydzyna 64-130 Dąbcze 136
0793 ORLEN - Ryki Ryki 08-500 Warszawska 47A
1245 ORLEN - Rymanów Rymanów 38-480 Sanocka bn
0933 ORLEN - Rymań Rymań 78-125 Koszalińska 42
0316 ORLEN - Ryn Ryn 11-520 Kopernika 35
1343 ORLEN - Rzeczenica Rzeczenica 77-304 Białobórska 26
0447 ORLEN - Rzeszów Rzeszów 35-205 Warszawska 75 a
1246 ORLEN - Rzeszów Rzeszów 35-205 Warszawska 10
1280 ORLEN - Rzeszów Rzeszów 35-211 Krakowska 291
1290 ORLEN - Rzeszów Rzeszów 35-082 Podkarpacka 45
4224 ORLEN - Rzeszów Rzeszów 35-233 Lubelska 46
4268 ORLEN - Rzeszów Rzeszów 35-105 Przemysłowa 5
0515 ORLEN - Łódź Rzgów 95-030 Katowicka 21
0278 ORLEN - Rzuchów Rzuchów 44-285 Pstrąska 1
1069 ORLEN - Sadki Sadki 89-110 Wyrzyska 73
0042 ORLEN - Sandomierz Sandomierz 27-600 Żwirki i Wigury bn
0119 ORLEN - Sandomierz Sandomierz 27-600 Żwirki i Wigury bn
1274 ORLEN - Sanok Sanok 38-500 Lipińskiego 211
1452 ORLEN - Sanok Sanok 38-500 Krakowska 198
1507 ORLEN - Sarnaki Sarnaki 08-220 Kolejowa 69
0692 ORLEN - Sejny Sejny 16-500 Konarskiego 18
4059 ORLEN - Sędzinko Sędzinko 64-550 MOP A2 MOP A2
0148 ORLEN - Sędziszów Sędziszów 28-340 Przemysłowa 55
1446 ORLEN - Sędziszów Małopolski Sędziszów Małopolski 39-120 Góra Ropczycka BN
0279 ORLEN - Sępólno Krajeńskkie Sępólno Krajeńskie 89-400 Sienkiewicza 106
1302 ORLEN - Sianów Sianów 76-004 Łobuszan 1
1117 ORLEN - Siechnice Siechnice 52-012 Opolska 1C
1515 ORLEN - Siedlce Siedlce 08-110 Brzeska 1
4232 ORLEN - Siedlce Siedlce 08-100 Brzeska 179
0027 ORLEN - Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 41-103 Wyzwolenia 16
0782 ORLEN - Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 41-100 Katowicka 34
0634 ORLEN - Siemiatycze Siemiatycze 17-300 Białostocka 18
0476 ORLEN - Sieniawa Sieniawa 37-530 Kopernika bn
4228 ORLEN - Siennica Nadolna Siennica Nadolna 22-302 Siennica Nadolna bn
0087 ORLEN - Sieradz Sieradz 98-200 Jana Pawła II 61
0493 ORLEN - Sieradz Sieradz 98-200 POW 98
1197 ORLEN - Sierakowice Sierakowice 83-340 Lęborska 29
0953 ORLEN - Sieraków Sieraków 64-410 Okręg Międzychodzki 1
4244 ORLEN - Sierpc Sierpc 09-200 Reymonta 76
4089 ORLEN - Siewierz Siewierz 42-470 Bytomska 67
4254 ORLEN - Sitaniec Sitaniec k.Zamościa 22-400 Sitaniec Błonie 463A
0770 BLISKA - Skarszewy Skarszewy 83-250 Starogardzka 5
0579 ORLEN - Skawina Skawina 32-050 Konopnickiej 12
0763 ORLEN - Skępe Skępe 87-630 Warszawska 4
0461 ORLEN - Skierniewice Skierniewice 96-100 Widok 57
0408 ORLEN - Skoczów Skoczów 43-430 Katowicka 2 a
1154 ORLEN - Skoki Skoki 62-085 Wągrowiecka 44
0916 ORLEN  - Skórcz Skórcz 83-220 Pomorska 16
0253 ORLEN - Skwierzyna Skwierzyna 66-440 Międzyrzecka 1A
1011 ORLEN - Sława Sława 67-410 Wschowska bn
4054 ORLEN - Sławno Sławno 76-100 Armii Krajowej 22
0294 ORLEN - Słubice Słubice 69-100 1Maja bn
4390 ORLEN - Gnilec Słubice 69-100 Gnilec A2 bn
4391 ORLEN - Sosna Słubice 69-100 Sosna A2 bn
0603 ORLEN - Słupca Słupca 62-400 Warszawska 66c
0142 ORLEN - Słupsk Słupsk 76-200 Bałtycka 17
1181 ORLEN - Słupsk Słupsk 76-200 Gdańska 18A
4256 ORLEN - Słupsk Słupsk 76-200 Szczecińska 59a
4257 ORLEN - Słupsk Słupsk 76-200 Garncarska 19
4277 ORLEN - Smardzów Smardzów 56-400 Smardzów 30A
4389 ORLEN - Sobótka Sobótka 55-050 Wrocławska 21
0058 ORLEN - Sochaczew Sochaczew 96-500 Warszawska 82
1520 ORLEN - Sochocin Sochocin 09-110 Ciechanowska bn
4243 ORLEN - Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski 08-300 Węgrowska 6
0506 ORLEN - Sokółka Sokółka 16-100 Białostocka 129
4394 ORLEN - Sople MOP II Sople 14-330 Sople 29A
4395 ORLEN - Sople MOP I Sople 14-330 Sople 22A
0224 ORLEN - Sosnowiec Sosnowiec 41-219 11-go Listopada b/n
1199 BLISKA - Sosnowiec Sosnowiec 41-200 Kresowa 1a
1392 ORLEN - Sosnowiec Sosnowiec 41-219 11-go Listopada 112
4219 ORLEN - Sosnowiec Sosnowiec 41-207 Zuzanny 22
0803 ORLEN - Stalowa Wola Stalowa Wola 37-450 Staszica 2
1170 ORLEN - Stalowa Wola Stalowa Wola 37-450 Przemysłowa 2
1211 ORLEN - Stalowa Wola Stalowa Wola 37-450 Komisji Edukacji Narodowe 16
4422 ORLEN - Stanowice Stanowice 44-230 Zwycięstwa/Żorska bn
  Stara gadka 95-030 Katowicka 22
0804 ORLEN - Starachowice Starachowice 27-200 Al. Wyzwolenia 5
0748 ORLEN - Stare Czarnowo Stare Czarnowo 74-106 Szczecińska 62
1340 ORLEN - Stare Iganie Stare Iganie 08-103 Topolowa 6
0143 ORLEN - Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 73-110 Szczecińska 51
1283 ORLEN - Stargard Szczeciń Stargard Szczeciński 73-100 Bydgoska 97
0915 ORLEN - Starogard Gdański Starogard Gdański 83-200 Mickiewicza b/n
4381 ORLEN - Chrząstów MOP III Stary Chrząstów 95-045 Stary Chrząstów 17
4382 ORLEN - Chrząstów MOP II Stary Chrząstów 95-045 Stary Chrząstów 18
0304 ORLEN - Stary Waliszów Stary Waliszów 57-500 Kłodzka 46a
4094 ORLEN - Staszów Staszów 28-200 Opatowska 63
4437 ORLEN - Stawiski Stawiski 18-520 Pl. Wolności bn
0767 BLISKA - Stąporków Stąporków 26-220 Piłsudskiego 1
0587 ORLEN - Stęszew Stęszew 62-060 Bukowska bn
1238 ORLEN - Stoczek Łukowski Stoczek Łukowski 21-450 Piłsudskiego 36
4427 ORLEN - Straszyn Straszyn 83-010 Starogardzka 9
1436 BLISKA Strupin Mały Strupin Mały 22-100 Chełmska bn
0713 ORLEN - Stryków Stryków 95-010 Brzezińska 6
0289 ORLEN - Strzegom Strzegom 58-150 Wojska Polskiego 12
0845 ORLEN - Strzegowo-Wieś Strzegowo-Wieś 06-445 Al. Wyzwolenia 1b
0299 ORLEN - Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie 66-500 Wojska Polskiego 5A
0451 ORLEN - Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 47-100 Toszecka bn
0608 BLISKA - Strzelce Opolski Strzelce Opolskie 47-100 Opolska 12
4011 ORLEN - Strzelin Strzelin 57-100 Jana Pawła II 27
1271 ORLEN - Strzyżów Strzyżów 38-100 Sobieskiego 1
1376 ORLEN - Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka 34-200 Wadowicka 2
0860 BLISKA - Suchań Suchań 73-132 Pomorska 22A
0922 ORLEN - Suchedniów Suchedniów 26-130 Kielecka bn
4142 ORLEN - Suchy Las Suchy Las 62-002 Obornicka 38
0592 ORLEN - Sulechów Sulechów 66-100 Przyłączna bn
1396 ORLEN - Sulejów Sulejów 97-330 Leśna 4
4071 ORLEN - Sulęcin Sulęcin 69-200 Poznańska bn
1468 ORLEN - Sulmierzyce Sulmierzyce 63-750 Krotoszyńska 19
1424 ORLEN - Supraśl Supraśl 16-030 Białostocka bn
0151 ORLEN - Suwałki Suwałki 16-400 Pułaskiego 2
0642 ORLEN - Suwałki Suwałki 16-400 Wojska Polskiego 35
4061 ORLEN - Swarzędz Swarzędz 62-020 Poznańska 4
1531 ORLEN - Syców Syców 56-500 Nowy Dwór bn
0901 ORLEN - Szadek Szadek 98-240 Nowe Miasto 17
0752 ORLEN - Szalejów Dolny Szalejów Dolny 57-314 0 121
1156 ORLEN - Szamocin Szamocin 64-820 Margonińska 44
4143 ORLEN - Szamotuły Szamotuły 64-500 Bolesława Chrobrego 19
0217 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-744 Bogumińska bn
0466 ORLEN - Szczecin Szczecin 70-241 Kopernika 19
0597 ORLEN - Szczecin Szczecin 70-383 Mickiewicza 41A
0633 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-521 Kadłubka 19
0655 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-524 Piłsudskiego 6A
0790 ORLEN - Szczecin Szczecin 70-750 Granitowa 47A
0858 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-730 Strzałowska 49
0973 ORLEN - Szczecin Szczecin 70-035 Kolumba 46/50
1281 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-047 Hrubieszowska 57
1284 ORLEN - Szczecin Szczecin 70-830 Goleniowska 99
1285 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-004 Profesora Ludwika Janisze 2A
1456 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-675 Eskadrowa 1
1457 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-177 Witkiewicza 22
1458 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-450 Chopina 16
1462 ORLEN - Szczecin Szczecin 71-627 1 Maja 40
0051 ORLEN - Szczecinek Szczecinek 78-400 Koszalińska 34
1177 ORLEN - Szczecinek Szczecinek 78-400 28-go Lutego 7
0431 ORLEN - Szczekociny Szczekociny 42-255 Bronowice 57A
4221 ORLEN - Szczekociny Szczekociny 42-445 Żeromskiego 116
0905 ORLEN - Szczuczyn Szczuczyn 19-230 Łomżyńska B/N
1090 ORLEN - Szczytno Szczytno 12-100 Pasymska 32
4242 ORLEN - Szczytno Szczytno 12-100 Wielbarska 5
0130 ORLEN - Szklarska Poręba Szklarska Poręba 58-580 1-go Maja 3A
4248 ORLEN - Szlichtingowa Szlichtingowa 67-407 Głogowska 52
0352 ORLEN - Szprotawa Szprotawa 67-300 Komuny Paryskiej bn
4146 ORLEN - Sztum Sztum 82-400 Władysława Jagiełły 32
4901 ORLEN - Sztynort Sztynort 11-620 Ośrodek Tiga marina bn
4139 ORLEN - Szubin Szubin 89-200 Jana Pawła II 44
4147 ORLEN - Szumowo Szumowo 18-305 Bolesława Podedwornego 21a
0840 ORLEN - Szychowo Szychowo 87-410 Droga nr 15 bn
0758 ORLEN - Szydłowiec Szydłowiec 26-500 Kościuszki bn
1098 ORLEN - Ścinawa Ścinawa 59-330 Wołowska 14
4352 ORLEN - Ślesin Ślesin 62-561 Kleczewska 33
0328 ORLEN - Śrem Śrem 63-100 Gostyńska 59
1105 ORLEN - Środa Śląska Środa Śląska 55-300 Wrocławska 88
0898 ORLEN - Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska 63-000 Droga P-38 b/n
4317 ORLEN - Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska 63-000 Kilińskiego 47
0100 ORLEN - Świdnica Świdnica 58-100 Esperantystów 14
0731 ORLEN - Świdnica Świdnica 58-100 Szarych Szeregów 4
0774 ORLEN - Świdnik Świdnik 21-040 Lotników Polskich 60
4250 ORLEN - Świdnik Świdnik 21-040 Kusocińskiego 4
0624 ORLEN - Świdwin Świdwin 78-300 Szczecińska 30a
4218 ORLEN - Świdwin Świdwin 78-300 Spółdzielcza 2
1525 ORLEN - Świebodzice Świebodzice 58-160 Świdnicka 60
0067 BLISKA - Świebodzin Świebodzin 66-200 Piłsudskiego 67
1014 ORLEN - Świebodzin Świebodzin 66-200 Wojska Polskiego 8
0839 ORLEN - Świecie Świecie 86-101 Bydgoska 2 c
1255 ORLEN - Świecko Świecko 69-105 Przejście Graniczne bn
0318 ORLEN - Świeradów-Zdrój Świeradów-Zdrój 59-850 11 go Listopada 8
0503 ORLEN - Świętochłowice Świętochłowice 41-600 Wojska Polskiego 17
0144 ORLEN - Świnoujście Świnoujście 72-600 Wybrzeże Wład. IV 10
0856 ORLEN - Świnoujście Świnoujście 72-600 Fińska bn
0701 ORLEN - Tarczyn Tarczyn 05-555 Al. Krakowska 42
4068 ORLEN - Tarczyn Tarczyn 05-555 Al. Krakowska bn
1277 CPN - Tarnobrzeg Tarnobrzeg 39-400 Mickiewicza 76B
1406 ORLEN - Tarnobrzeg Tarnobrzeg 39-400 Sikorskiego 1
4355 ORLEN - Tarnobrzeg Tarnobrzeg 39-400 Kwiatkowskiego 1A
0814 ORLEN - Tarnogród Tarnogród 23-420 Biłgorajska bn
0638 ORLEN - Tarnów Tarnów 33-100 Krakowska 270
4201 ORLEN - Tarnów Tarnów 33-100 Mościckiego 166
0177 ORLEN - Tczew Tczew 83-110 Al. Solidarności bn
0683 ORLEN - Tłuszcz Tłuszcz 05-240 Batorego bn
0145 ORLEN - Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski 22-600 Zamojska 101
0222 ORLEN - Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki 97-200 Św. Antoniego 92/94
0887 ORLEN - Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki 97-200 Tamka 2
0577 ORLEN - Toruń Toruń 87-100 Szosa Lubicka 55
1057 ORLEN - Toruń Toruń 87-100 Łódzka 83-85
4271 ORLEN - Toruń Toruń 87-100 Polna 10
4428 ORLEN - Torzym Torzym 6-235 Sulęcińska bn
1184 ORLEN - Trąbki Wielkie Trąbki Wielkie 83-034 Gdańska 22
4078 ORLEN - Trzcianka Trzcianka 64-980 Gen. Władysława Sikorskie 76
4247 ORLEN - Trzcińsko-Zdrój Trzcińsko-Zdrój 74-510 Dworcowa 1
0292 ORLEN - Trzebiatów Trzebiatów 72-320 Zagórska 2A
0531 ORLEN - Trzebinia Trzebinia 32-540 Długa 37
0166 ORLEN - Trzebnica Trzebnica 55-100 Wrocławska 14
0832 ORLEN - Tuchola Tuchola 89-500 Chojnicka 75
4057 ORLEN - Tulce Tulce 63-005 MOP A2 MOP A2
0327 ORLEN - Turek Turek 62-700 Łąkowa 2
4349 ORLEN - Twardogóra Twardogóra 56-416 Wielkopolska 56
1450 ORLEN - Twierdza Twierdza 38-130 Twierdza BN
1025 ORLEN - Tychowo Tychowo 78-220 Białogardzka 1
0273 BLISKA - Tychy Tychy 43-100 Beskidzka 60
1002 ORLEN - Tychy Tychy 43-100 Mikołowska 2
4374 ORLEN - Tychy Tychy 43-100 Sadowa 12
1249 ORLEN - Tyczyn Tyczyn 36-020 Grunwaldzka 41
4210 BLISKA - Tyszowce Tyszowce 22-630 Zamojska 77
0889 ORLEN - Uniejów Uniejów 99-210 Dąbska 17
1055 BLISKA - Unisław Unisław 86-260 Chełmińska 22A
0221 ORLEN - Ustka Ustka 76-270 Grunwaldzka 1
0477 ORLEN - Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 38-700 1-go Maja bn
0358 BLISKA - Wałbrzych Wałbrzych 58-309 Wrocławska 9A
0536 ORLEN - Wałbrzych Wałbrzych 58-314 Wieniawskiego 68
1207 ORLEN - Wałbrzych Wałbrzych 58-300 1-go Maja 60
4272 ORLEN - Wałbrzych Wałbrzych 58-304 Wysockiego 45
0183 ORLEN - Wałcz Wałcz 78-600 Podleśna 1
4164 ORLEN - Wałcz Wałcz 78-600 Budowlanych 1
0160 ORLEN - Warka Warka 05-660 Obwodowa 46
0084 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-222 Sanguszki 2
0191 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-784 Surowieckiego bn
0202 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-796 Migdałowa (r.Rosoła) 2
0212 ORLEN - Warszawa Warszawa 03-694 Radzymińska/Bystra bn
0259 BLISKA - Warszawa Warszawa 03-924 Waszyngtona bn
0243 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-773 Dolna 1
0260 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-681 Wyścigowa 2
0314 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-844 Puławska 554
0323 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-622 Polna 1
0339 ORLEN - Warszawa Warszawa 04-193 Ostrobramska bn
0349 ORLEN - Warszawa Warszawa 03-436 11-go Listopada 42A
0391 BLISKA - Warszawa Warszawa 02-532 Rakowiecka 38
0489 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-943 Limanowskiego bn
0482 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-950 Wawelska 3B
0484 ORLEN - Warszawa Warszawa 04-343 Nasielska 1
0486 BLISKA - Warszawa Warszawa 00-673 Wilcza brak numeru
0488 BLISKA - Warszawa Warszawa 03-563 Trocka 2
0561 BLISKA - Warszawa Warszawa 03-742 Markowska bn
0556 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-044 Spokojna 1
0559 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-620 Puławska/Malczewskiego brak numeru
0560 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-810 Srebrna 9
0562 ORLEN - Warszawa Warszawa 03-215 Jagiellońska 86
0564 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-705 Czerniakowska brak numeru
0565 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-411 Wioślarska brak numeru
0568 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-844 Grzybowska 74
0569 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-242 Al. Prymasa 1000-lecia 81
0575 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-797 Powązkowska 43
0669 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-920 Powsińska 14
0670 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-304 Połczyńska 119
0673 ORLEN - Warszawa Warszawa 04-950 Patriotów 107
0675 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-020 Daleka 5
0677 ORLEN - Warszawa Warszawa 03-828 Chodakowska 35
0679 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-941 Marymoncka 127
0680 ORLEN - Warszawa Warszawa 03-955 Wersalska 3
0682 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-016 Al. Solidarności 100
0684 BLISKA - Warszawa Warszawa 01-401 Górczewska 52/54
0800 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-161 Obozowa 14
0841 ORLEN - Warszawa Warszawa 03-335 Syrokomli 2
0843 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-676 Postępu 16
1333 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-969 Heroldów bn
1337 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-842 Reymonta 40
1339 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-675 Wołoska 28
1518 ORLEN - Warszawa Warszawa 00-925 Al. Niepodległości 206
1519 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-758 Środziemnomorska 2
1536 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-315 Lazurowa 40
1541 ORLEN - Warszawa Warszawa 05-077 Trakt Brzeski 104/114
1561 ORLEN - Warszawa Warszawa 04-707 Konopna 11
4039 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-242 Prądzyńskiego 52
4065 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-495 Traktorzystów bn
4066 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-149 Hynka 2
4067 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-183 Al. Krakowska 51
4262 ORLEN - Warszawa Warszawa 05-077 Trakt Brzeski 41
4267 ORLEN - Warszawa Warszawa 04-116 Filomatów/Ostrobramska 6
4326 ORLEN - Warszawa Warszawa 01-922 Conrada 1
4331 ORLEN - Warszawa Warszawa 04-601 Wydawnicza 72
4392 ORLEN - Warszawa Warszawa 02-159 Jamesa Gordona Bennetta 2A
0121 ORLEN - Warszawa-Ursus Warszawa-Ursus 02-495 Orląt Lwowskich 69
1265 ORLEN - Warta Warta 98-290 Kaliska 10
0071 ORLEN - Wąbrzeźno Wąbrzeźno 87-200 Chełmińska 51
0232 ORLEN - Wągrowiec Wągrowiec 62-100 Kcyńska 56
4415 ORLEN - WĄGROWIEC Wągrowiec 62-100 11 Listopada 30
0064 ORLEN - Wejherowo Wejherowo 84-200 Gdańska 103
1185 ORLEN - Wejherowo Wejherowo 84-200 I Bryg. Panc. Woj. Polskieg bn
4211 BLISKA - Werbkowice Werbkowice 22-550 Zamojska 13 A
0056 ORLEN - Węgierska Górka Węgierska Górka 34-350 Zielona 60
1038 ORLEN - Węgorzewo Węgorzewo 11-600 Generała Józefa Bema 13
1029 ORLEN - Węgorzyno Węgorzyno 73-320 Podgórna 23C
1335 ORLEN - Węgrów Węgrów 07-100 Kościuszki 140
0572 ORLEN - Wężyki Wężyki 96-514 Wężyki 58A
4063 ORLEN - Wiąg Wiąg 86-100 Wiąg bn
1229 ORLEN - Widawa Widawa 98-170 Rynek Kościuszki 1
4220 ORLEN - Widełka Widełka 36-145 Widełka bn
4245 ORLEN - Widuchowa Widuchowa 74-120   bn
0522 ORLEN - Wieleń Wieleń 64-730 Czarnkowska bn
0578 ORLEN - Wieliczka Wieliczka 32-020 Krakowska 4
0093 ORLEN - Wieluń Wieluń 98-300 Sieradzka 10
1397 ORLEN - Wieluń Wieluń 98-300 Warszawska 61
0715 ORLEN - Wieruszów Wieruszów 98-400 Warszawska bn
4418 ORLEN - Kwidzyń Wierzbno 66-343 Wierzbno 23a
4093 ORLEN - Wieszowa Wieszowa 42-672 Bytomska 2
4408 ORLEN - Wieszowa MOP I Wieszowa 42-672 A1 bn
4409 ORLEN - Wieszowa MOP II Wieszowa 42-672 A1 bn
0837 ORLEN - Więcbork Więcbork 89-410 Gdańska 11
0227 ORLEN - Wikłów Wikłów 42-282 Wikłów 59
1545 ORLEN - Wilga Wilga 08-470 Celejów 95
1101 BLISKA - Wińsko Wińsko 56-160 Szkolna 1
0261 ORLEN - Wisła Wisła 43-460 1-go Maja 50
1500 ORLEN - Wisznice Wisznice 21-580 Zawadzkiego 9
4158 ORLEN - Witkowo Witkowo 62-230 Gnieźnieńska bn
0810 ORLEN - Władysławowo Władysławowo 84-120 Gdańska 105/107
0029 ORLEN - Włocławek Włocławek 87-800 Witosa 1
0052 BLISKA - Włocławek Włocławek 87-800 Chopina 53
0544 ORLEN - Włocławek Włocławek 87-800 Toruńska 33
4240 ORLEN - Włocławek Włocławek 87-805 Toruńska 222
1505 ORLEN - Włodawa Włodawa 22-200 Lubelska 70
0108 ORLEN - Włoszczowa Włoszczowa 29-100 Jędrzejowska 58a
0425 ORLEN - Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski 44-300 Rybnicka 30
0628 ORLEN - Wojkowice Wojkowice 42-580 Kasprowicza 12
4329 ORLEN - Wola Ducka Wola Ducka 05-408   65 C
4330 ORLEN - Wola Ducka Wola Ducka 05-408   1a
0641 ORLEN - Wolbrom Wolbrom 32-340 Szosa Olkuska 11
0155 ORLEN - Wolin Wolin 72-510 Zamkowa 1
1203 ORLEN - Wołczyn Wołczyn 46-250 Kluczborska 38
0483 ORLEN - Wołomin Wołomin 05-200 Geodetów 40
0178 ORLEN - Wołów Wołów 56-100 Żeromskiego 35
0308 ORLEN - Wójcice Wójcice 48-385 Otmuchowska bn
0038 ORLEN - Wrocław Wrocław 53-601 Tęczowa 5
0080 ORLEN - Wrocław Wrocław 51-312 B. Krzywoustego 172
0228 ORLEN - Wrocław Wrocław 53-301 Ślężna 88A
0380 ORLEN - Wrocław Wrocław 51-118 Żmigrodzka 116
0411 ORLEN - Wrocław Wrocław 50-381 C. Skłodowskiej 14
0412 ORLEN - Wrocław Wrocław 50-424 Krakowska 11
0413 ORLEN - Wrocław Wrocław 54-130 Szybowcowa 27
0455 ORLEN - Wrocław Wrocław 51-501 Swojczycka 45
0457 ORLEN - Wrocław Wrocław 54-041 Rawicka 2
0532 ORLEN - Wrocław Wrocław 53-234 Grabiszyńska 187
0533 ORLEN - Wrocław Wrocław 50-303 Jedności Narodowej 156
0534 ORLEN - Wrocław Wrocław 54-154 Lotnicza 11
0535 ORLEN - Wrocław Wrocław 50-367 Pasteura 20
0648 ORLEN - Wrocław Wrocław 54-424 Muchoborska 9
0787 ORLEN - Wrocław Wrocław 50-221 Staszica 3
0983 ORLEN - Wrocław Wrocław 51-312 B. Krzywoustego 177
1106 ORLEN - Wrocław Wrocław 50-203 Ks. Witolda 79
1521 ORLEN - Wrocław Wrocław 53-301 Ślężna 129A
4416 ORLEN - Wrocław Wrocław 51-130 Żmigrodzka 145
0685 ORLEN - Wronki Wronki 64-510 Leśna 15
4042 ORLEN - Września Września 62-300 Wrocławska b/n
0590 BLISKA - Wschowa Wschowa 67-400 Daszyńskiego bn
4421 ORLEN - Wyrzysk Wyrzysk 89-300 Bydgoska 40
4380 ORLEN - Wysoka Wysoka 47-154 Autostrada A4 bn
1293 ORLEN - Wysokie Wysokie 23-145 droga do Lublina bn
0471 ORLEN - Wysokie Mazowieckie Wysokie Mazowieckie 18-200 1 Maja 34
0696 ORLEN - Zabłudów Zabłudów 16-060 Białostocka 59
0098 ORLEN - Zabrze Zabrze 41-806 Wolności 508
0871 ORLEN - Zabrzeż Zabrzeż 33-390 Zabrzeż BN
1291 ORLEN - Zaklików Zaklików 37-470 Lubelska 12
1317 ORLEN - Zakopane Zakopane 34-500 Na Ustupie BN
4060 ORLEN - Zalesie Zalesie 64-550 MOP A2 MOP A2
4234 ORLEN - Zalesie Zalesie 21-025   bn
0508 ORLEN - Zambrów Zambrów 18-300 Ostrowska 31
4339 ORLEN - Zambrów Zambrów 18-300 Białostocka 10
1296 ORLEN - Zamość Zamość 22-400 Lubelska 101
1300 ORLEN - Zamość Zamość 22-400 Hrubieszowska 50
1443 ORLEN - Zamość Zamość 22-400 Płoskie 13
0646 ORLEN - Jaworzno Zastawie 43-607 Trasa A -4 b/n
4140 ORLEN - Zasutowo Zasutowo 62-330 Kwiatowa 1
0773 BLISKA - Zator Zator 32-640 Krakowska 19
0960 ORLEN - Zawadka Brzostecka Zawadka Brzostecka 39-230   bn
0755 ORLEN - Zawadzkie Zawadzkie 47-120 Opolska 59
4343 ORLEN - Zawichost Zawichost 27-630 Trójca 30
0733 ORLEN - Zawidów Zawidów 59-970 Zgorzelecka 53
0114 BLISKA - Zawiercie Zawiercie 42-400 Wojska Polskiego 48
4196 ORLEN - Zawiercie Zawiercie 42-431 Jurajska 164
0969 ORLEN - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 42-520 Szosowa 1
0539 ORLEN - Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie 57-200 Wrocławska 31
4100 ORLEN - Zbąszyń Zbąszyń 64-360 Przysiółki 2
0004 ORLEN - Zblewo Zblewo 83-210 Chojnicka 22
1248 ORLEN - Dukla Zboiska 38-450   99
0853 ORLEN - Zbytków Zbytków 43-246 1-go Maja 69
4246 ORLEN - Zduny Zduny 63-760 Wrocławska 33
1267 ORLEN - Zduńska Wola Zduńska Wola 98-220 Łódzka 31
4193 ORLEN - Zdzieszowice Zdzieszowice 47-330 Kozielska 1
0429 ORLEN - Zebrzydowice Doln Zebrzydowice Dolne 43-525 Asnyka 2
0203 ORLEN - Zgierz Zgierz 95-100 Czarna 1
1359 ORLEN - Zgierz Zgierz 95-100 Długa 177
0109 ORLEN - Zgorzelec Zgorzelec 59-900 Słowiańska 1
0169 ORLEN - Zgorzelec Zgorzelec 59-900 Warszawska 30A
0066 ORLEN - Zielona Góra Zielona Góra 65-218 Wrocławska 36a
0589 ORLEN - Zielona Góra Zielona Góra 65-119 Sulechowska bn
1122 ORLEN - Zielona Góra Zielona Góra 65-077 Wojska Polskiego 118
4025 ORLEN - Zielona Góra Zielona Góra 65-077 Kisielińska bn
4273 ORLEN - Zielonka Zielonka 05-220 Poniatowskiego 44
4348 ORLEN - Zielonka Zielonka 05-220 Poniatowskiego 95
1102 BLISKA - Ziębice Ziębice 57-220 Wałowa 62
0886 BLISKA - Złoczew Złoczew 98-270 Lututowska 1
0276 ORLEN - Złota Woda Złota Woda 26-025   bn
0288 ORLEN - Złotoryja Złotoryja 59-500 Legnicka 9
0623 ORLEN - Złotów Złotów 77-400 Szpitalna 2
1523 BLISKA - Złoty Stok Złoty Stok 57-250 Sudecka 22
0613 ORLEN - Zwoleń Zwoleń 26-700 Wojska Polskiego 111
0500 ORLEN - Żagań Żagań 68-100 Kopernika 1
0708 ORLEN - Żarów Żarów 58-130 Armii Krajowej 1
0557 ORLEN - Żary Żary 68-200 Podwale 18
0877 ORLEN - Żmigród Żmigród 55-140 Wrocławska 29
0331 ORLEN - Żnin Żnin 88-400 Sienkiewicza 3
0247 ORLEN - Żory Żory 44-240 Kościuszki 35
0005 ORLEN - Żukowo Żukowo 83-330 Gdańska 39A
0356 ORLEN - Żuromin Żuromin 09-300 Lidzbarska 62
0594 BLISKA - Żychlin Żychlin 99-320 3-go Maja 13
0570 ORLEN - Żyrardów Żyrardów 96-300 Mickiewicza 43
4414 ORLEN - Żyrardów Żyrardów 96-300 Skrowaczewskiego 58
0727 BLISKA - Żywiec Żywiec 34-300 Sienkiewicza 97

 

Pobierz Stacje_Orlen_baza_adresów.pdf

Lwówek Bezalkoholowy

Nowość w browarze. Przedstawiamy Lwówka Bezalkoholowego. 

Lwówek bezalkoholowy to izotoniczny, orzeźwiający napój słodowy na bazie brzeczki chmielonej. Jasna, słomkowa barwa, subtelnie mętna. Zapach jest bardzo lekki, orzeźwiający. Wyczuwalne aromaty słodowe. Orzeźwiająca, subtelna goryczka, która doskonale gasi pragnienie. Brak alkoholu pozwala na spożywanie napoju w każdych okolicznościach. Idealny dla sportowców. Prawdziwa bomba witaminowa.

alk. 0,0% obj.

bezalkoholowy

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Browar Lwówek wspiera walczącą o wolność Ukrainę. Daltego stworzyliśmy limitowaną wersją Lwówka Książęcego pod nazwą Achtung Russia z grafiką charakterystyczną grafiką, którą zaprojektował  Wojciech Korkuć. Cały dochód ze sprzedaży tego piwa przekazujemy uchodźcom z Ukrainy

achtung

Nasze piwa na stacjach Orlen

 Orlen

Mamy dla Was świetną wiadomość naszego Jankesa i Wrocławskie dostaniecie na stacjach Orlen w Woj. Dolno-Śląskim,  poniżej lista i adresy gdzie są nasze piwa!

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji zbliżających się świąt!

Lwówek

Good Beer 2021

Miło nam poinformować, że nasz Jankes w tegorocznym konkursie Good Beer 2021 zdobył brązowy medal w swojej kategorii!

medal

Lwówek American Wheat

Browar Lwówek wchodzący w skład grupy Browary Regionalne Jakubiak przedstawił zupełnie nowy gatunek piwa w swoim portfolio. Lwówek American Wheat to oferta skierowana zarówno do ekspertów w branży jak i do osób dopiero zaczynających swoją przygodę z rozmaitymi stylami piwnymi.

Browar Lwówek, wybrał drogę odmienną od tradycyjnej i uwarzył piwo w stylu American Wheat. Jest to piwo pszeniczne, górnej fermentacji o ekstrakcie 13,5°Blg i alkoholu 5,5%, niefiltrowane. Do warzenia piwa Lwówek American Wheat użyto amerykańskie odmiany chmieli, wprowadzające  charakterystyczne nuty żywiczno-cytrusowe dobrze oparte na solidnej zbożowej podbudowie. ” - mówi Paweł Zarychta, główny technolog grupy BRJ.

Dystrybucja piwa Lwówek American Wheat będzie się odbywać w zwrotnych butelkach o pojemności 500 ml. Wprowadzenie nowego piwa wspomagane będzie przez kampanię w mediach społecznościowych oraz wśród branżowych blogerów. Produkt trafi do sprzedaży od 24 lipca.

Najnowszy produkt z Browaru w Lwówku Śląskim to kolejna, po Ciechanie Eksportowym, propozycja jaką przedstawiły tego lata Browary Regionalne Jakubiak.

Życzenia Świąteczne 2016

zyczenia

Naszym Klientom, współpracownikom, sympatykom życzymy aby ten Świąteczny czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.

 

Polecamy

polecamy muzeum   

Browar Lwówek

Traugutta 7, Lwówek Śląski
dolnośląskie, 59-600
tel. 75-643-18-80

Newsletter

Śledź nas

© 2013 - Browar Lwówek 1209 | Realizacja Sensorama - Strony Joomla